Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Dokumenty Magazynowe

Opcja ta służy do przeglądania i drukowania wszystkich wystawionych dokumentów magazynowych. Na ich podstawie możemy uzyskać szereg różnorodnych zestawień.

Uruchomienie opcji:

Po uruchomieniu opcji na ekranie wyświetlone zostanie menu wszystkich magazynów. Wybieramy odpowiedni i po zaakceptowaniu otrzymamy okno z wszystkimi dokumentami wystawionymi w tym magazynie.

OKNO1

Aby przypomnieć sobie sposób poruszania się w tego rodzaju oknie zobacz rozdziały: Obsługa Okien oraz Ikony do Obsługi baz Danych.

W każdym bloku znajdują się paski przewijarki. W bloku B oraz C są tylko pionowe, ponieważ wszystkie pola (kolumny), tworzące rekordy danego bloku, mieszczą się na ekranie. Pasek pionowy porusza naszą bazę w górę i w dół. W bloku A znajduje się przewijarka pozioma, która porusza kursor w prawo i w lewo po kolumnach.

W bloku A znajdują się wszystkie dokumenty wystawione w tym magazynie. Ilość dokumentów, możemy zawęzić do pewnego okresu czasu. (Ustawianie zakresu dat, po kliknięciu ikony IKONAkalendarz1.gif). W grupie Dokument znajduje się kolumna TYP. Zawarte w niej informacje wskazują nam na rodzaj wystawionego dokumentu.

Kolejne pole informuje, czy dana pozycja została anulowana. Jeśli tak w miejscu tym znajdziemy znak BUTTONfajka1.

GMlistaDokMag

Ostatnie pola tej grupy to SD - symbol dowodu i numer dowodu. Blok B to jak pamiętamy, wykaz wszystkich pól bieżącego rekordu (bieżącego z bloku A). Kolejne punkty: Dokument, Dane, opis, Podpis, to odpowiedniki grup kolumn.

W ostatnim bloku, znajdują się wszystkie zapisy bieżącego dokumentu. Bieżącego, czyli tego, na którym kursor znajduje się w bloku A, oraz tego, którego pełne dane (z wszystkich pól) wyświetlono w bloku B.

Menu Ikon Okna

W oknie Dokumenty Magazynowe mamy kilka ikon do obsługi opcji. Pierwsze pole to kolejność, według której posegregowano dokumenty. Wybieramy kolejność według dokumentów lub według dat. Są to dwa najczęściej spotykane filtry. Pamiętajmy jednak, że możemy posegregować dane według dowolnej kolumny (lub kolumn). Aby program wyświetlił dodatkowe szare pole, w którym układamy filtr, należy kliknąć ikonę IKONAkartkaZapisana1. Zobacz Grupowanie Kolumn.

Kilka ikon znajdujących się tym oknie zostało przedstawionych już wcześniej w rozdziale Pozostałe Ikony.

Pozostałe to:

IKONAkartkaBlysklub F5

Wydruk bieżącego dokumentu. (Bieżący dokument wskazany przez kursor w bloku A.)

IKONAkartkaSpinacz

Kartoteka materiałowa bieżącej pozycji. (Bieżącej pozycji wskazanej przez kursor w bloku C.)

Kartoteka zawiera pełne dane o przychodach, rozchodach oraz stanach.

BUTTONwydruki

Kliknięcie znaczka BUTTONtrojkat, znajdującego się za klockiem Wydruki, spowoduje wyświetlenie na ekranie Menu Wydruków. Możemy wybrać następujące raporty:

  1. Wydruk dokumentu magazynowego.
  2. Zestawienie dokumentów danego rodzaju.
  3. W lewej części okna znajduje się schemat dokumentów magazynowych. Składa się z 4 głównych gałęzi: Dokumenty Zewnętrzne (PZ, WZ), Wewnętrzne (PW, RW, MP, MW, ZW), Różnice ilościowe (R+, R-, I+,I-) i Przesunięcia magazynowe (M+, M-). Wybieramy jeden rodzaj. Dodatkowo dla WZ-ek mamy trzy możliwości: wszystkie dokumenty WZ, tylko dokumenty WZ wystawione z fakturami, tylko dokumenty WZ bez faktur. W prawej stronie okna ustawiamy parametry wydruku takie jak: zakres dat, oraz rodzaj wydruku: graficzny lub tekstowy.

  4. Na wydruku znajdują się następujące dane: numer dowodu, data, wartość, razem opakowanie oraz opis dokumentu (np.: grupa kod i nazwa kontrahenta lub konto kosztowe albo informacja, że jest to arkusz inwentaryzacyjny).
  5. Zbiorcze zestawienie dokumentów. Zawiera sumy wszystkich wystawionych dokumentów z zaznaczonego okresu. W oknie oprócz parametrów wydruku, znajduje się również tabela z danymi: symbol oraz numer dowodu, wartość rozchodu lub wartość przychodu oraz rozchód opakowań lub przychód opakowań. Informacje zostały pogrupowane automatycznie według magazynów. W oknie uaktywniona została funkcja Grupowania Kolumn, dzięki której ułożono dokumenty według magazynów oraz Rodzajów. W obsłudze okna pomagają nam Ikony do obsługi Baz Danych. Aby dane zostały wyświetlone na ekranie, należy po ustawieniu zakresu dat, kliknąć klocek OBLICZ.
  6. Rozdzielnik kosztów. Jeśli w opcji Słowniki - Słowniki Pozostałe - Konta Księgowe, wprowadziliśmy konta, a następnie każdej Grupie Towarowej przypisaliśmy odpowiedni numer, wtedy możemy generować Rozdzielnik Kosztów. W przeciwnym wypadku, program nie będzie miał klucza, według którego mógłby przygotować raport. W górnej części okna znajdują się pola do ustawiania kryteriów raportu.
  7. Wygenerowany raport uzyskamy po podaniu parametrów oraz kliknięciu klocka OBLICZ.

  8. Zmiana daty dokumentu. - Nie jest to oczywiście żaden wydruk, na co wskazywać by mogła nazwa opcji, z której uruchomione zostało menu ( WYDRUKI), ale opcja umożliwiająca zmianę daty dokumentu. Po wybraniu tej pozycji z menu, program wyświetli okno, w którym możemy dokonać korekty daty bieżącego dokumentu (bieżący - pozycja, na której znajduje się kursor w bloku A).

Zobacz także

TGSoft

WYDRUKI

Zamówienia

Zlecenia Produkcyjne

Struktura kartotek

Sprzedaż

Rejestr Zakupów

Obroty Magazynowe

Rozrachunki - zapisy

SQL