Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Inwentaryzacja materiałów i opakowań

Po wybraniu magazynu, w którym przeprowadzana będzie inwentaryzacja należy za pomocą klawisza INSERT lub ikony IKONApnPlus wprowadzić kolejne materiały (towary). Po wpisaniu (lub wybraniu klawisz ENTER lub ikonaBUTTON3kropki) symbolu podana zostanie nazwa materiału, jednostka miary oraz cena. Po wprowadzeniu ilości zatwierdzamy pozycję klawiszem ENTER. W ten sposób nanosimy wszystkie dane wcześniej wpisane na arkusz spisowy z natury.

Druk arkusza wraz z symbolami i nazwami materiałów możemy sami zaprojektować na przykład wysyłając dane z opcji SŁOWNIKI - MATERIAŁY do EXCEL-a lub posługując się generatorem raportów RAVE. Dzięki temu nie musimy szukać materiału w magazynie gdyż wydrukowany arkusz zawiera indeksy materiałowe. Inna metoda to w bieżącej opcji wczytanie do tabeli całej zawartości danego magazynu z pustymi polami ILOŚCI. Służy do tego Ikona Dodaj Kartoteki z magazynu lub klawisz F3. Taki raport również możemy przesłać do RAVE, EXCEL-a lub bezpośrednio na drukarkę.

Ikony oraz klawisze do obsługi okna.

IKONAkartotekaPluslub F3 - Dodaj kartoteki z magazynu. Po kliknięciu ikony do naszego okna zostaną wprowadzone wszystkie pozycje z bieżącego magazynu. Zaznaczyć jednak należy, że jeśli wprowadzimy wcześniej kilka pozycji, a dopiero później posłużymy się tą ikoną, program doda jedynie te pozycje, których jeszcze nie wprowadziliśmy do arkusza.

CTRL + DELETE - Kasowanie jednej pozycji w arkuszu.

IKONAnozyczki lub F8 - Kasowanie wszystkich zapisów z arkusza.

BUTTONzapisz lub F9

Aktualizacja stanów, czyli wstawianie do kartoteki materiałowej magazynu, takiego stanu ilościowego, jaki wynika z inwentaryzacji. Funkcję należy wykonać na samym końcu całego etapu inwentaryzacji, po dokonaniu wszystkich wydruków.

Po aktualizacji utworzony zostanie jeden lub dwa dokumenty o symbolu I+, I- (różnice zwiększające lub/i zmniejszające) zawierający symbole, nazwy, ilości oraz datę z arkusza inwentaryzacyjnego.

Zobacz także Ikony do obsługi Baz Danych oraz Pozostałe Ikony.

UWAGA

Opcja Inwentaryzacja Opakowań jest analogiczna do Inwentaryzacji Materiałów. Sposób postępowania jest identyczny.

Zobacz także

TGSoft

Obroty Pomocnicze

Arkusz przeceny materiałów i opakowań