Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Rozrachunki

Opcja uruchamiana:

Okno składa się z kilku zakładek. W programie Gospodarka-Magazynowa znajdują się trzy, natomiast w programie Finansowo-Księgowym dwie.

Pierwsza zakładka (tylko w programie GM)

Zawiera listę kontrahentów z wszystkich grup. Kolejność na liście wyznacza aktualnie wybrany indeks. Pole, w którym dokonujemy wyboru kolejności znajduje się w górnej części okna na pasku narzędziowym (poniżej nazw trzech zakładek). Po uruchomieniu opcji program układa pozycje w kolejności Grupa-Kod. To znaczy, że pierwszym kryterium ułożenia jest oznaczenie grupy, a kolejnym numer kodu. Tak więc, pozycja z grupy K o kodzie 99, na pewno znajdzie się przed pozycją z grupy P o kodzie 1. Możemy zmienić ustawienie kolejności na jedną z poniższych:

W zakładce tej mamy do dyspozycji następujące ikony:

 1. Ikona IKONAlornetkiub klawisz F4 to funkcja wyszukiwarki według aktualnego indeksu.
 2. Okno wydruk rozrachunków, otwierane po kliknięciu ikony IKONAdrukarkaub naciśnięciu klawisza F5, zawiera kilka opcji do wyboru. Parametry zostały zgrupowane na dwóch zakładkach. W pierwszej znajdziemy podstawowe, najczęściej wybierane opcje. Możemy wybrać z:
  • Rodzaj - należności lub zobowiązania.
  • Kolejność - przedstawiania informacji na wydruku - według terminów płatności lub według kodów kontrahentów.
  • Datę rozrachunków - na dzień. Aby znać rzeczywistą wartość rozrachunków, pamiętajmy o podawaniu odpowiedniej daty, uwzględniającej dłuższe terminy płatności. Przykład: Dzisiejszy dzień jest dniem 12.12.2000. Jeśli chcemy poznać listę wszystkich dłużników, także tych, którym termin płatności jeszcze ni minął, należy wpisać taką datę, która obejmie wszystkie nierozliczone pozycje. Na przykład 31.12.2000. Jeśli udzielamy dłuższych niż 14 terminów płatności, wybierany termin powinniśmy przesunąć jeszcze dalej. Na przykład: 31.01.01.
  • Dla grup Kontrahentów - jeśli zależy nam na ujęciu na wydruku kilku grup, wtedy podajemy je kolejno, oddzielając przecinkami.
 3. Kliknięcie kolejnej ikonyIKONAkropkaCZlub klawisz F8) spowoduje wyświetlenie kartoteki bieżącego kontrahenta, na której znajdują się wszystkie nierozliczone salda. Jak widać na przedstawionym przykładzie, kartoteka zawiera wiele informacji. Do obsługi okna możemy wykorzystać poznane już wcześniej Ikony do obsługi baz danych.
 4. GMrozrSalda

 5. Aby wydrukować wezwanie do zapłaty dla bieżącego kontrahenta klikamy IKONAkartkaBlysk Wzorzec monitu znajduje się w programie RAVE.

W drugiej zakładce tego okienka, znajdują się parametry dla bardziej złożonych zestawień. Podobnie jak poprzednio, mamy również ustawienie, dla daty rozrachunków oraz dla grup kontrahentów. Dodatkowo w oknie znajduje się:

UWAGA

Nim przystąpimy do wydruku rozrachunków, upewnijmy się wcześniej, czy wszystkie transakcje zostały prawidłowo rozliczone. Jeśli salda nie są jednostronne, wtedy na wydruku znajdą się wszystkie nierozliczone pozycje ze strony WN lub MA, a nie saldo zapisów. Przy ręcznym przeprowadzaniu rozrachunków pamiętajmy jednak, że w sporadycznych przypadkach, (na przykład błędnie dokonanych przelewach) obustronne salda są niezbędne.

Druga zakładka w programie GM - Pierwsza w programie FK

Przeglądanie oraz rozrachunki ręczne, nierozliczonych transakcji odbywa się w tej zakładce. W programie FK znajdziemy się w niej automatycznie po wybraniu opcji Rozrachunków z Menu Głównego lub kliknięciem ikony IKONAkropka Natomiast w programie GM, aby się znaleźć w tej zakładce, wystarczy ustawić kursor na wybranym kontrahencie (w zakładce nr 1) i nacisnąć klawisz ENTER, kliknąć dwa razy myszką, lub kliknąć zakładkę numer 2.

Na ekranie pokaże się okno, podzielone na dwie części: lewą dla zapisów obciążających kontrahenta -WN, oraz prawa dla zapisów uznających - MA.

Rozrachunki przeprowadzane są automatycznie wtedy, jeśli podczas rejestrowania zapłaty wskazujemy odpowiednią pozycję. Jeżeli miały miejsce całkowite lub częściowe płatności, a operator wprowadzając zapłatę, nie wybrał jej z dostępnej listy (zmieniając kwotę transakcji dla częściowych), tylko wprowadził z inną treścią, wtedy transakcja nie zostanie rozliczona. Również w przypadku kompensat lub korekt, należy przeprowadzić rozrachunki "ręcznie", kojarząc pozycje do rozliczenia. Kojarzenie polega na podświetleniu pozycji, które mają być rozliczone. W aktywnym oknie poruszamy się strzałkami w górę i w dół oraz w bok, jeżeli chcemy zobaczyć więcej danych o nierozliczonej transakcji (symbol i numer dowodu, datę, obroty, dni opóźnienia w zapłacie). Aby zaznaczyć kwoty do rozliczenia należy po stronie Wn i Ma ustawić kursor na odpowiednich pozycjach.

Pomiędzy stronami WN i MA najwygodniej jest poruszać się myszką, klikając po prostu wybraną stronę. Możemy również wykorzystać ikony IKONArekaLewoWnIKONArekaPRAWOa lub klawisze F8-Wn i F9-Ma.

OKNOrozrachunki

W przedstawionym wyżej przykładzie widzimy, rozrachunki firmy Grosik (nazwa oraz numer kontrahenta na pasku stanu, w dolnej linii okna). Teraz, przy przeprowadzaniu rozrachunków, trzeba rozliczać pozycje według kolejnych dat lub treści. Rozliczenia możemy dokonać na dwa sposoby.

 1. Po stronie Wn kursor jest ustawiony na pierwszej pozycji (szary kolor tła w polu). Po stronie Ma, aktywna jest ostatnia pozycja, która jednak nie jest pierwszą, odpowiednią do rozliczenia tej transakcji, kwotą. "Wciśnięta" ikona IKONArekaLewo lub IKONArekaPRAWO wskazuje, która strona rozrachunku jest aktywna. Dodatkowo informują nas o tym również kolory tła, bieżących pozycji. W aktywnym oknie jest granatowe, a w nieaktywnym szare. W bieżącym oknie, należącym do strony MA, przesuwamy kursor na drugą pozycję, której data oraz saldo wskazują na dokonanie transakcji z pierwszą pozycją ze strony WN. W tym momencie możemy już rozliczyć pozycje, posługując się ikoną IKONAstrzałaZielonalub klawiszami CTRL+F9. Jeżeli kwoty po obydwu stronach są takie same, wówczas obydwie pozycje „znikną”. Jeżeli natomiast pozycje są różne, wtedy na ekranie zostanie zapis z jednej strony, z różnicą (saldem) do rozliczenia. Można dokonać kolejnego rozliczenia.
 2. Klikamy ikonęIKONAkartkaMarker włączającą tryb zaznaczania pozycji. Zaznaczanie (lub odznaczanie pozycji) odbywa się z użyciem klawisza SHIFT i myszki. (Trzymając klawisz SHIFT klikamy wybraną pozycję, lewym przyciskiem myszy.) Po zaznaczeniu odpowiednich rekordów klikamy ikonę IKONASlonceWSZYSTKIE, odpowiedzialną za rozliczenie wybranych pozycji.
 3. Trzecim sposobem, zarazem najodpowiedniejszym dla przedstawionego wyżej przykładu, jest rozliczenie wszystkich zapisów. Służy do tego ikonę IKONASlonceWSZYSTKIE. Należy pamiętać, że gdy chcemy rozliczyć wszystkie zapisy, ikonaIKONAkartkaMarkernie może być aktywna (wyglądać na "wciśniętą").

Po wybraniu rozliczania wszystkich zapisów, program przeprowadzi rozrachunki kolejno, aż do wyczerpania rekordów z jednej ze stron.

Opis pozostałych ikon z paska narzędziowego

IKONAkartkaZaznacz lub F3

Tylko nierozliczone.

Wyświetlenie na ekranie pozycji, które nie zostały jeszcze całkowicie rozliczone.

IKONAkartkaOdznacz lub F4

Wszystkie pozycje.

Wyświetlenie wszystkich zapisów z saldami zerowymi dla danego kontrahenta.

IKONAkalendarz1.gif lub F7

Zakres dat, ograniczający wyświetlanie zapisów.

 

IKONArekaOlowek

Rozlicz o kwotę.

Jeżeli chcemy dokonać tylko częściowego rozliczenia, wówczas po kliknięciu tej ikony należy podać konkretną kwotę.

IKONAwykrzyknik

Przywróć wszystkie rozrachunki.

Jeżeli chcemy dokonać korekty rozrachunków, musi przywrócić ich pierwotny wygląd. Po kliknięciu ikony na ekran, przywrócone zostaną zapisy po obydwu stronach, z pełnymi saldami, z całego roku.

IKONArekaWgore

Rozliczenie jednostronne.

Opcja służy do rozliczania zapisów po jednej stronie. Jedna pozycje występuje wtedy zawsze z minusem.

IKONAkartkaBlysk1

Wezwanie do zapłaty. (W programie GM.)

Wydruk dokumentu wezwania do zapłaty. Przed wysłaniem, wydruku kontrahentowi, pamiętajmy, aby sprawdzić, czy zaległość nie została uregulowana w ostatnim (nich) wyciągach bankowych, które nie zostały jeszcze zarejestrowane w programie.

Do poruszania się pomiędzy kolejnymi kartotekami rozrachunkowymi służą przedstawione poniżej ikony.

IKONYnawigacja1

Trzecia zakładka w programie GM - Druga zakładka w programie FK

W zakładce znajduje się pełna kartoteka rozrachunkowa, bieżącego kontrahenta. W dolnej linii okna umieszczono jego kod oraz nazwę.

OKNOrozrachunki1

W oknie tym znajdziemy wszystkie informacje na temat rozrachunków z bieżącego roku. W kartotece mogą występować pozycje stornujące, poprzedzone "minusem" i dodatkowo w kolumnie saldo oznaczone kolorem czerwonym. (W programie GM - rekordy te, w polach SD -Symbol Dowodu- mają literki KS, które oznaczają Korektę sprzedaży).

Opis pozostałych ikon, występujących w zakładce nr 3 programu GM

IKONAdrukarka lub F5

Wydruk kartoteki bieżącego rekordu.

IKONArekaOlowek lub F9

Wprowadzanie pozycji BO.

Funkcja ta służy do wprowadzenia wszystkich transakcji nierozliczonych, jakie miały miejsce przed rozpoczęciem pracy z tym programem Jest to niezbędne do uzyskania realnych sald.

IKONAnozyczki

Kasowanie pozycji BO.

UWAGA

Prawidłowe rozliczenie transakcji daje realne salda i persalda na kontach rozrachunkowych.

Zobacz także

TGSoft

OBROTY

Obroty podstawowe

Obroty Pomocnicze

Obroty Kasy i Banku