Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Materiały

Opcja dostępna:

Zanim zaczniemy wprowadzać materiały, należy zdefiniować Magazyny, Grupy Towarowe oraz wypełnić pola dotyczące cen, w Parametrach Systemu.

Po uruchomieniu opcji i wybraniu magazynu na ekranie otworzone zostanie standardowe okno programu. W górnej jego części znajduje się menu ikon, a poniżej tabela z danymi.

GMmaterialy

Przedstawione okno nie zawiera wszystkich kolumn występujących w tej opcji. Operator przy pomocy ikony IKONAkartkiTabeleukrył część kolumn.

W słowniku tym znajdziemy informacje dotyczące materiałów oraz ich stanów. Pola posegregowano w kilku tematycznie utworzonych grupach kolumn.

W menu ikon okna znajdziemy:

Ustawianie kolejności przedstawionych materiałów według symboli lub według nazw. Po wejściu do opcji program automatycznie ustawia wyświetlanie według symboli.

Ustawianie filtra wyświetlania kartotek: Wszystkie kartoteki, Kartoteki ze stanem większym od zera, Kartoteki równe 0.

IKONAkartkaPustalub INSERT

Nowa pozycja w magazynie.

IKONAoknolub ENTER

Okno edycyjne bieżącego rekordu.

IKONAlornetkilub F4

Wyszukiwanie materiału według aktualnego indeksu (symbolu lub nazwy). Jeżeli szukany materiał ma na przykład stan magazynowy zerowy, a aktualne ustawienie jest > od 0, wówczas nie zostanie odnaleziony.

IKONAkartkaOloweklub F7

Kartoteka zamówień bieżącego asortymentu. Kartoteka obejmuje wszystkie dane, także te z kartotek szczegółowych.

IKONAkartoteka4lub F8

Na ekranie wyświetlone zostanie okno z wykazem wszystkich kartotek szczegółowych. Okno to posiada swoje własne menu ikon. Większość z nich jest standardowa. Zobacz Ikony do obsługi Baz Danych. Więcej szczegółów na temat tej kartoteki znaleźć można pod konie tego rozdziału.

IKONAkartkaSpinaczlub F9

Kartoteka materiałowa bieżącego rekordu. W niej znajdziemy przychody rozchody, stany bieżący oraz pośredni, ceny, symbole oraz numery dowodów, udzielone rabaty. Kartoteka obejmuje wszystkie dane, także te z kartotek szczegółowych.

Każdy materiał założony w opcji SŁOWNIKI (lub podczas rejestrowania) posiada własną kartotekę. Znajdują się w niej wszystkie przychody i rozchody, a także wiele innych informacji. Podczas zapisu dokumentu automatycznie aktualizowana jest odpowiednia kartoteka materiałowa. Wszystkie operacje w kartotece zapisywane są w kolejności wystawiania dokumentów.

IKONAsrubokret

Budowanie filtra do wyszukiwania pozycji. W kolejnych polach podajemy interesujące nas wartości do wyszukiwania.

IKONAlupalub F12

Powrót do ostatni przeglądanej kartoteki.

Przypomnienie

CTRL + DELETE - skasowanie materiału. Pozycja zostanie skasowana pod warunkiem, że nie było żadnych zapisów na jej kartotece.

Rejestrowanie materiału rozpoczynamy jak zwykle kliknięciem IKONApnPlus z paska narzędziowego, znajdującego się na Menu Głównym Ikon lub po naciśnięciu klawisza INSERT.

Po pojawieniu się okna kolejno należy wypełnić: (Poniżej opisano wszystkie pola do wypełnienia także te, których pojawienie się w tej opcji uzależnione jest od odpowiedniej definicji w parametrach).

UWAGA

Należy pamiętać, że wszyscy płatnicy podatku od towarów i usług obowiązani są do wpisywania SWW (na fakturach) dla towarów ze stawką VAT różną od 22%.

W oknie edycyjnym znajdują się również pola wskazujące nam stany magazynowe: aktualny (faktyczny), pośredni (chwilowy), stan zamówień oraz stan w zleceniach. Podczas rejestrowania materiału pola te są puste, ale jeśli otworzyliśmy to okno z pozycji już istniejącej (klawisz ENTE lub IKONAokno), wtedy w polach tych znajdziemy odpowiednie ilości.

UWAGA

Stany początkowe należy wprowadzić poprzez Arkusz Inwentaryzacyjny.

W oknie edycyjnym materiału jest też druga zakładka, w której możemy uzupełnić kartotekę o dodatkowe informacje. Znajdziemy tutaj wszystkie pola z całego rekordu, także te wprowadzone przed chwilą w zakładce pierwszej - podstawowej. Informacje pogrupowano: