Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Zamówienia

Bazę z wszystkimi danymi dotyczącymi Zamówień kontrahentów otwieramy:

Okno jest dwuzakładkowe.

1 Zakładka

Znajdziemy tutaj listę wszystkich zamówień wystawionych w opcji OBRORTY - Dokumenty Magazynowe- dokument ZZ..

W dolnej części okna umieszczono filtry.

IKONAkartkaOdznacz Wszystkie

Wyświetlenie wszystkich wystawionych zamówień, wykonanych, niewykonanych oraz wykonanych częściowo.

IKONAkartkaZaznaczWykonane

Wyświetlenie tylko wykonanych całkowicie zamówień.

IKONAkartkaPustaNiewykonane

Wyświetlenie wszystkich niewykonanych zamówień.

IKONAkartkaICzęściowe

Wyświetlenie zamówień wykonanych częściowo.

W pierwszej zakładce, każda pozycja składa się z wielu pól, posegregowanych w grupy kolumn.

Oprócz filtrów, w oknie znajduje się także kilka innych ikon.

IKONAkaretkalub F9

Realizacja zamówienia. Poprawne rejestrowanie kolejnych etapów realizacji zamówienia daje rzeczywisty obraz wykonywania zadania.

Uruchomienie opcji spowoduje wyświetlenie na ekranie okna z historią bieżącego zamówienia. Znajdziemy w nim każdy etap jego realizacji.

Okno zostało przygotowane w taki sposób, aby operator nie musiał się już trudzić z Grupowaniem Kolumn. Opcja jest, bowiem uruchomiona automatycznie, a każda z kolumn gotowa do przeniesienia.

Przypomnienie:

Jeśli chcemy, by program poukładał dane według dowolnej kolumny znajdującej się na ekranie, wystarczy przeciągnąć nagłówek tej kolumny do szarego pola umieszczonego między tabelą a Menu Ikon okna.

Praktyka: Ustaw kursor myszki na nagłówku kolumny Symbol, naciśnij lewy przycisk myszki i ciągnij nagłówek do ciemnoszarego pola znajdującego się tuż nad tabelą. Gdy nagłówek minie granicę tabeli, możemy zwolnić przycisk myszki. Tabela natychmiast zostanie na nowo przebudowana i ułożona według Symboli. Cała operacja zajęła kilka sekund.

Opis Okna

  1. W górnej linii okna znajduje się numer zamówienia, a w dolnej, na pasku stanu widnieje kod, numer oraz nazwa kontrahenta.
  2. Główny blok okna podzielono na dwie części: Górna tabela z danymi, Dolny - komentarz do zamówienia.
  3. Pod komentarzem znajdują się 3 zakładki.
  4. 1. Zamówienie - proces realizacji zamówienia - ile (zamówiono, wykonano, pozostało), czego (nazwa oraz symbole i opisy asortymentu), za ile (cena netto, rabat, cena zbytu).

    2. WZ-ki do zamówienia - wykaz dokumentów WZ - na postawie, których wydano towar do bieżącego ZZ.

    3. Historia zmian. - Wykaz operacji, jakich dokonano w związku z dokumentem ZZ (co, kto i kiedy zmienił lub wystawił (WZ)).

W zakładce 1.Zamówienie na pasku ikon znajdują się ikony, przy pomocy których obsługujemy realizację dokumentu ZZ. IkonaIKONAdrzewoRozwin rozwija strukturę drzewa w tabeli,IKONAdrzewoUkryj ukrywa gałęzie struktury w tabeli. Kolejna ikona IKONArekaDOLwypełnia domyślnie dane do kolejnego WZ według ilości pozostałych do całkowitego zrealizowania zamówienia. Jeśli ilości są mniejsze, należy wprowadzić odpowiednie liczby ręcznie. Po wypełnieniu ilości przewidzianych do realizacji, klikamy ikonę IKONAdyskietki3, uruchamiając tym samym automatyczne wygenerowanie dokumentu WZ. W trakcie realizowania poszczególnych etapów zamówienia, do tak przygotowanych WZ-tek, możemy wystawiać FAKTURY VAT. Odbywa się to w opcji OBROTY- Obroty- Faktura do dowodów WZ. Możemy fakturować każde WZ lub wystawić jedną zbiorczą fakturę po całkowitym zrealizowaniu zamówienia. Zawsze należy pamiętać o tym, czy daty pozwalają na zbytnie odsunięcie wystawienia faktury do dokumentu WZ. Całkowite wykonanie zamówienia należy zakończyć przygotowaną do tego celu funkcją. Jej uruchomienie po kliknięciu kolejnej ikony IKONAklodka. Zamówienie zamykamy na konkretny dzień.

IKONAkartkaPioro

Modyfikacja zamówienia.

Możemy dokonać korekty nie tylko ilości zamówionego towaru, ale także cen oraz rabatów. Dodatkowo w oknie modyfikacji znajduje się miejsce na wpisanie komentarza, który wyjaśni powód zmiany.

IKONAlornetkilub F4

Wyszukiwanie według aktualnego indeksu, czyli kolumny, w której znajduje się kursor.

IKONAdrukarka

Klikamy znak BUTTONtrojkat, aby wyświetlić menu wydruków. Mamy do dyspozycji 3 wydruki:

1. Wydruk zamówienia. (Także bezpośrednio po kliknięciu ikony IKONAdrukarkalub naciśnięciu klawisza F5.)

2. Wydruk specyfikacji.

3. Wydruk specyfikacji - pozostało.

2. Zamówienie

Aby przenieść się do zakładki numer 2, gdzie znajduje się kartoteka bieżącego zamówienia, naciskamy klawisz ENTER lub klikamy podwójnie na wybranym rekordzie lub na nazwie zakładki nr 2.

W zakładce ta jest wypełniona danymi dotyczącymi 1 zamówienia (bieżącego). Dostępne ikony są takie jak w zakładce nr 1. Dodatkowo umieszczone zostały ikony strzałek do wywoływania kartotek kolejnych (IKONAstrzalkaDol) lub poprzednich (IKONAstrzalkaGora).

Zobacz także

TGSoft

WYDRUKI

Dokumenty Magazynowe

Zlecenia Produkcyjne

Struktura kartotek

Sprzedaż

Rejestr Zakupów

Obroty Magazynowe

Rozrachunki - zapisy

SQL