Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Sprzedaż

Opcja ta zawiera dodatkowe MENU, znajdziemy w nim raporty ze sprzedaży, przedstawione według kilku kryteriów. Dodatkowo należy zaznaczyć, że każde otwarte okno jest standardowym oknem programu, obsługiwanym przez Ikony do obsługi Baz Danych. Dowolne konfigurowanie układu kolumn w poszczególnych tabelach, umożliwiają wspomniane wcześniej ikony do obsługi baz danych. Zwracam uwagę na wykorzystanie szczególnie kilku z nich:

W opcji znajdziemy:

 1. Rejestry sprzedażyIKONAkartoteka3.
 2. Zbiorcze rejestry sprzedaży.
 3. Zbiorcze zestawienie sprzedaży.
 4. Obroty KontrahentówIKONAfacetKartoteka.
 5. Sprzedaż według odbiorców.
 6. Sprzedaż według asortymentu.
 7. Sprzedaż akwizytorów.
 8. Fiskalny raport dobowy.

1.Rejestry sprzedaży .

Opcję uruchamiamy z Menu Głównego - WYDRUKI - Sprzedaż - Rejestry sprzedaży lub z Menu Głównego IkonIKONAkartoteka3.

Po wybraniu opcji na ekranie wyświetlona zostanie lista wszystkich dostępnych magazynów. Wybieramy odpowiedni i klikamy myszką lub naciskamy klawisz ENTER. Na ekranie wyświetlone zostanie okno z danymi, które może być puste, jeśli w okresie (zakres dat z menu głównego) nie wystawiono z tego magazynu żadnej faktury. W każdej chwili możemy wybrać dowolny okres czasu, posługując się ikoną IKONAkalendarz1.gif. Po zatwierdzeniu program automatycznie wyświetli dane według podanego filtra daty.

Przedstawiony niżej rysunek składa się z 3 bloków. Każdy z segmentów jest ograniczony z dołu oraz z prawej strony, paskami przewijarki. Oznacza to, że całe okno zostało znacznie zmniejszone, aby przykład mógł zmieścić się w opisie. Przesuwając suwaki, w każdym z bloków spowoduje pojawianie się na ekranie kolejnych danych.

GMrejSprzed

Główny blok okna - A - to lista wystawionych w danym okresie faktur. Blok z prawej strony - B - to okno edycyjne jednej, bieżącej faktury. Blok - C - zajmujący dolną część okna, to wykaz wszystkich pozycji z tej faktury. W każdym z bloków znajdują się wszystkie dane z faktur, mamy więc pełny przegląd, tego, co dana faktura zawiera. Kolejność wyświetlania pozycji na ekranie, a później drukowania na tej podstawie raportu, zależy tylko i wyłącznie od potrzeb oraz wyobraźni operatora.

Oprócz standardowych ikon, pozwalających na dowolne konfigurowanie i filtrowanie danych (Menu Główne Ikon), w oknie mamy także:

IKONAraveProjektowanie faktury VAT.

Ikona ta uruchomiona z głównego menu Ikon udostępnia większą ilości zestawień, ponieważ uruchamia cały edytor wydruków RAVE.

IKONAkartkaBlysklub F5

Wydruk bieżącej faktury VAT.

IKONAfacetDyskietkaRozliczenie faktury akwizytora.

Aby program zezwolił na wprowadzanie danych dotyczących rozliczeń z akwizytorem muszą być spełnione dwa warunki. Po pierwsze w Parametrach Systemu) musi by zaznaczona odpowiednia opcja, a po drugie podczas wystawiania faktury należy podać kod odpowiedniego akwizytora.

W oknie, które zostanie wyświetlone, wprowadzamy datę rozliczenia, procent prowizji oraz numer dokumentu wystawionego przez akwizytora. W oknie mamy do dyspozycji także dwie ikony, które pozwolą na podglądnięcie innych danych kontrahenta.IKONAbudzikSalda - czyli transakcje nierozliczone oraz IKONAbudzik1kartoteka wszystkich transakcji.

Po wprowadzeniu danych okno opuszczamy po kliknięciu ikony BUTTONzapisz.

IKONAkartkaPioroPoprawa

Podczas poprawy faktury, możemy dopisać nową pozycję, skasować błędną lub skorygować ilości, rabaty i ceny. Pamiętajmy, że każda ingerencja w fakturę wystawioną wcześniej musi być przemyślana i poparta odpowiednimi ustaleniami pomiędzy sprzedającym a nabywcą. Jeśli chcemy dopisać pozycją, lepiej jest wystawić nową fakturę. Każda zmiana ilościowa, cenowa lub rabatowa, w fakturze gotówkowej wiąże się z koniecznością dokonania odpowiedniej operacji w raportach kasowych. Po wprowadzeniu poprawek należy ponownie zapisać fakturę. Po kliknięciu ikony IKONAdyskietka zgłosi się okno zapisu dokumentu identyczne z tym, jakie uzupełnialiśmy podczas pierwotnego zapisu faktury VAT.

IKONAdrukarkaWydruki

Kliknięcie ikony to automatyczne uaktywnienie wydruku rejestru sprzedaży, ponieważ jest to pierwsza pozycja z Menu wydruków. Owo Menu wyświetlone zostanie po kliknięciu znaczka BUTTONtrojkat, znajdującego się za ikoną drukarki. Wszystkie informacje, które wymagane są do prawidłowego prowadzenia rejestrów VAT, znajdziemy w raportach wybieranych z Menu wydruków.

Mamy możliwość rozbicia rejestrów VAT według:

 1. Rejestr sprzedaży - cały rejestr. Raport zawiera wszystkie dokumenty zewnętrzne wystawione z danego magazynu: faktury VAT, paragony oraz faktury i paragony korygujące.
 2. Rejestr sprzedaży - Faktury VAT.
 3. Rejestr sprzedaży - Paragony.
 4. Korekty sprzedaży - Faktury VAT.
 5. Korekty sprzedaży - Paragony.
 6. Paragon imienny - Dopisanie nazwiska do wystawionego wcześniej paragonu.

IKONAnozyczki Anuluj

Po ustawieniu kursora na odpowiedniej pozycji z listy i po wybraniu tej opcji, na ekranie wyświetlona zostanie ramka z prośbą o potwierdzenie zamiaru usunięcia faktury z rejestru. Jeżeli jesteśmy zdecydowani, wystarczy zatwierdzić. Pozycja anulowana nie znika z ekranu, natomiast w pierwszej kolumnie - Anul - pojawia się znak BUTTONfajka1.

UWAGI

1. Pozycje anulowane są pomijane we wszystkich zestawieniach.

2. Przed anulowaniem pozycji sprawdzamy, czy dokonano rozrachunku z tą pozycją. Jeśli tak, należy przywrócić rozrachunki. W przeciwnym wypadku anulowanie faktury nie będzie możliwe.

3. Anulowaniu ulega faktura, związany z nią dokument WZ i wpłata gotówkowa do kasy, jeżeli wystąpiła.

2. Zbiorcze rejestry sprzedaży

Po wybraniu tych rejestrów, na ekranie zostanie wyświetlone okno z wszystkimi fakturami i paragonami. Tym jednak różni się od poprzedniego punktu, że przedstawione w tabeli dane pochodzą z wszystkich magazynów, a nie z wybranego. Obsługa okna oraz możliwości wydruków są takie, jak w opcji wyżej.

3. Zbiorcze zestawienie sprzedaży.

Możemy wybrać dowolny okres czasu, dla którego chcemy poznać zbiorcze sumy. Także do naszego wyboru pozostaje filtr magazynów. Zatwierdzamy konkretny magazyn lub generujemy sumy dla wszystkich. Jeśli zdecydujemy się na drugą możliwość, uzyskamy sumy dla każdego magazynu oddzielnie oraz łączne wartości na dole tabeli. Wszystkie dane przedstawiono w kolumnach: Netto, VAT, Brutto, Zapłacono (zapłata gotówką w momencie wystawiania faktury), Towary, Usługi, Wartość magazynowa, Marża towarów. Ponadto w każdym magazynie znajdziemy rozbicie tych wartości, w zależności od wystawionych dokumentów: Faktury VAT, Paragony, Korekty Faktur VAT, Korekty Paragonów.

Aby na ekranie wyświetlone zostały dane, należy po wybraniu okresu czasu oraz filtra magazynów, kliknąć klocek BUTTONoblicz.

4. Obroty KontrahentówIKONAfacetKartoteka.

W oknie, na pasku narzędziowym wybieramy kontrahenta, którego dane chcemy przeglądać. Możemy wybrać z wykazu ułożonego według kodów (BUTTONtrojkat) lub posłużyć się słownikiem IKONAkartotekaSzafaZ. Następnie podajemy zakres dat.

W oknie działają wszystkie Ikony do obsługi Baz Danych, ułatwiając nam pracę przy kreowaniu raportów.

GMoknoObrKontrah

5. Sprzedaż według odbiorców.

GMoknoObrOdbior

Do obsługi okna służą wszystkie ikony z Menu Głównego Ikon, ale kolejność występowania rekordów na ekranie nie wymaga ich zastosowania. Rady praktyczne:

 1. Możemy zmieniać kolejność kolumn. Aby przenieść kolumnę Skrót na pierwsze miejsce, przed kolumnę GR, musimy kliknąć nazwę kolumny, a następnie nie puszczając klawisza myszki, przesunąć ją w wybrane miejsce i zwolnić myszkę. Kiedy nazwa kolumny jest przesuwana, zielone strzałki wskazują miejsce jej wstawienia. Zwolnienie klawisza spowoduje przeniesienie wartości wszystkich komórek z danej kolumny w nowe miejsce.
 2. Możemy także zmienić kolejność ułożenia rekordów na ekranie według dowolnej kolumny. Zmiana taka jest wyjątkowo prosta, ponieważ polega jedynie na kliknięciu nazwy wybranej kolumny. Pierwsze kliknięcie spowoduje ułożenie rekordów w kolejności alfabetycznej od A do Z, kolejne kliknięcie zmieni je na kolejność od Z do A. W polach numerycznych kolejne klikanie zmienia ułożenie według wartości narastająco lub malejąco.
 3. Wyszukiwanie rekordu odbywa się wyświetlania dodatkowego okna. Jeśli chcemy odnaleźć rekord według SKRÓTU NAZWY należy:
  • kliknąć nagłówek kolumny, aby ułożyć rekordy alfabetycznie według SKRÓTÓW NAZW,
  • kliknąć dowolne pole, znajdujące się w kolumnie SKRÓT, aby uaktywnić całą kolumnę,
  • nacisnąć klawisz z pierwszą literką poszukiwanego rekordu.

  Program odnajdzie pierwszą pozycje z ta literką, jeśli nie będzie to interesujący nas rekord, wpisujemy drugą literę, itd... do uzyskania pożądanego rezultatu.

6. Sprzedaż według asortymentu.

Z pewnością każdy Właściciel czy Dyrektor firmy pragnie znać obroty poszczególnych towarów. Raport tego rodzaju pozwala na dokładną analizę sprzedaży oraz ewentualnie na zmianę strategii.

Przygotowanie tabeli z danymi poprzedza wprowadzenie przez operatora kilku parametrów. Przede wszystkim należy podać okres czasu. Raport może uwzględniać jeszcze kilka kryteriów:

Po kliknięcie klocka BUTTONoblicz, odpowiednie dane zostaną wygenerowane na ekranie. Teraz możemy poddać je obróbce, korzystając z Ikon do obsługi Baz Danych lub przemieszczając kolumny między sobą i układając wydruk według dowolnego kryterium, np.: według ilości, malejąco. (Klikamy dwa razy nagłówek kolumny Ilość).

7. Sprzedaż akwizytorów.

Podobnie jak każdy wcześniejszy raport, również i ten możemy uzyskać za dowolny okres czasu. Sprzedaż akwizytorów podawana jest w dwóch formach, na dwóch zakładkach. W pierwszej znajdziemy wykaz wszystkich faktur, które podczas rejestrowania opatrzone zostały kodem danego operatora. Tabela oprócz kodów akwizytorów oraz ich nazw, podaje także:

Dodatkowo każdy kontrahent jest podsumowany według poszczególnych wartości tabeli. W dolnej linii okna znajdują się sumy sprzedaży wszystkich akwizytorów.

Aby obliczyć dane w zakładce drugiej należy wybrać dodatkowy parametr. Znajdziemy go w górnej części okna, za polami dat. W polu, które, po wejściu do opcji wypełnione jest treścią "NIE OBLICZAJ KARTOTEK", należy wybrać jedną z dwóch możliwości obliczania tabeli - wg kartotek głównych lub wg kartotek szczegółowych. Kliknięcie klocka BUTTONoblicz spowoduje wygenerowanie odpowiedniej tabeli w zakładce nr 2. Znajdziemy w niej informacje na temat: "kto", "ile" i "czego" sprzedał. Każdy akwizytor został podsumowany, a w dolnej linii okna znajdują się sumy dla wszystkich.

8. Fiskalny raport dobowy.

Zobacz także

TGSoft

WYDRUKI

Dokumenty Magazynowe

Zamówienia

Zlecenia Produkcyjne

Struktura kartotek

Rejestr Zakupów

Obroty Magazynowe

Rozrachunki - zapisy

SQL