Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Obroty Magazynowe

Opcja Obroty Magazynowe zawiera dodatkowe MENU, znajdziemy w nim wiele raportów obliczanych na podstawie przychodów i rozchodów magazynowych, według cen ewidencyjnych.

Każde otwarte okno jest standardowym oknem programu, obsługiwanym przez Ikony do obsługi Baz Danych. Dowolne konfigurowanie układu kolumn w poszczególnych tabelach, umożliwiają wspomniane wcześniej ikony do obsługi baz danych. Zwracam uwagę na wykorzystanie szczególnie kilku z nich:

W Menu opcji oprócz Kartotek Materiałowych, mamy także:

Rozdzielnik kosztów do programu FK.

Wydruk rozdzielnika kosztów, za dany okres, na podstawie wystawionych dokumentów wewnętrznych.

Możemy wybrać dowolny okres czasu, dla którego chcemy uzyskać rozdzielnik kosztów. Także do naszego wyboru pozostaje filtr magazynów. Zatwierdzamy konkretny magazyn lub generujemy sumy dla wszystkich. Jeśli zdecydujemy się na drugą możliwość, uzyskamy sumy dla każdego magazynu oddzielnie oraz łączne wartości na dole tabeli. Dla każdego zdefiniowanego w programie konta kosztów, program odnajdzie kartoteki magazynowe, które w swoich danych posiadają informacje o powiązaniu z tym kontem. Na ich podstawie program obliczy sumy (z podanego okresu czasu i ustawionego filtra magazynowego) w 4 kategoriach: przychód, rozchód, przychód opakowań, rozchód opakowań.

Aby na ekranie wyświetlone zostały dane należy po wybraniu okresu czasu oraz filtra magazynów, kliknąć klocek BUTTONoblicz.

Obroty magazynowe wg kartotek

Podobnie jak w opcji wyżej podajemy przedział czasowy, z którego mają być dokonane obliczenia oraz filtr magazynów. Do naszego wyboru pozostaje także kwestie:

Uzyskany raport oprócz symbolu, nazwy oraz jednostki miary zawiera także dane o ilościach przychodu, rozchodu, cenach ewidencyjnych oraz wartościach przychodu i rozchodu.

Zestawienie dokumentów według rodzaju

Okno składa się z dwóch bloków. W lewym, w układzie drzewka przedstawiono całą strukturę dokumentów wewnętrznych. Ustawienie kursora na jednej z pozycji jest jednoznaczne z wyborem tego rodzaju dokumentu. W prawym blok należy wybrać magazyn, z którego chcemy uzyskać informacje. Następnie wybieramy okres czasu oraz rodzaj wydruku graficzny lub tekstowy (w zależności od posiadanej drukarki).

Po ustawieniu parametrów, klikamy klocek IKONAdrukarkaWydruk.

Zbiorcze zestawienie dokumentów

Podobnie jak w kilku wcześniejszych raportach podajemy przedział czasowy, z którego mają być dokonane obliczenia oraz filtr magazynów. Po kliknięciu klocka BUTTONoblicz zostanie wygenerowana tabela.

GMwydrukiObrMag

Pamiętaj, że możesz korzystać z Ikon do obsługi Baz Danych, oraz Pozostałych Ikon.

Stany Magazynowe na dany dzień

Również i w tej opcji, aby uzyskać raport należy podać kilka parametrów. Tym razem dane przedstawione zostaną na dwóch zakładkach. W pierwszej znajdziemy stany według kartotek szczegółowych, a w drugiej według głównych.

GMwydrukiStanyMag

Obroty według asortymentu

Jak zwykle przed uzyskaniem raportu podajemy kilka parametrów. Obok zakresu dat oraz wyboru magazynu, decydujemy również, czy sumowane dane mają dotyczyć kartotek głównych, czy szczegółowych. Inne ustawienia dotyczą przedstawienia danych według kontrahentów oraz odjęcia zwrotów. Następnie klikamy BUTTONoblicz i tabela gotowa.

GMwydrukiSpAsort

Obroty według kont wewnętrznych

Obroty dla poszczególnych kont wewnętrznych z wybranego zakresu. Po podaniu konta kosztów oraz wybraniu przedziału czasowego na ekranie wyświetlona zostanie tablica z nagłówkami wszystkich dokumentów dotyczących danego konta. W prawej części okna, pod parametrami raportu, znajduje się okno edycyjne bieżącej pozycji "(z lewego bloku).

Dokumenty magazynowe kontrahentów

W górnej części okna wybieramy grupę oraz kod kontrahenta. Możemy posłużyć się słownikiem (IKONAfacetXlub F12). Okno z danymi obsługujemy w standardowy sposób, przy użyciu Ikon z Głównego Menu.

Normy stanów magazynowych

Po wyborze magazynu, na ekranie wyświetlona zostanie lista materiałów. Jeśli minimum lub maximum ilości zostało przekroczone, odpowiednie liczby zostaną obliczone i przedstawione w tabeli. Oprócz stanów bieżących, w tabeli znajdziemy także informacje o normach, jakie przypisano poszczególnym asortymentom.

GMwydrukiNormy

UWAGA

Jeśli w opcji SŁOWNIKI - Materiały nie podaliśmy żadnych ograniczeń Minimum ani Maximum, wtedy nie uzyskamy, żadnego wydruku.

W sekcji

Kartoteki Materiałowe

Zobacz także

TGSoft

WYDRUKI

Dokumenty Magazynowe

Zamówienia

Zlecenia Produkcyjne

Struktura kartotek

Sprzedaż

Rejestr Zakupów

Rozrachunki - zapisy

SQL