Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Dokumenty Magazynowe- Rejestrowanie

Rejestrowanie dokumentu magazynowego, przychodu lub rozchodu, rozpoczynamy od wybrania jego rodzaju spośród:

GMlistaDokMag

Kolejną czynnością jest podanie magazynu, dla którego wystawiamy dokument oraz daty. W zależności od rodzaju wybranego przez nas dokumentu, następne podawane informacje będą się nieco różnić.

PZ

Podajemy Grupę oraz kod dostawcy.

PW

Podajemy numer Zlecenia Produkcyjnego oraz Konto Kosztów.

MP

Podajemy numer Zlecenia Produkcyjnego oraz Konto Kosztów.

R+

Nie podajemy dodatkowych informacji.

WZ

Podajemy Grupę oraz kod odbiorcy.

RW

Podajemy numer Zlecenia Produkcyjnego oraz Konto Kosztów.

MW

Podajemy numer Zlecenia Produkcyjnego oraz Konto Kosztów.

R-

Nie podajemy dodatkowych informacji.

ZW

Podajemy numer Zlecenia Produkcyjnego oraz Konto Kosztów.

MM

Podajemy numer Magazynu, do którego przesyłany jest towar.

ZZ

Podajemy Grupę oraz kod kontrahenta, numer zamówienia, termin oraz opis zamówienia.

Podczas rejestrowania danych w polach możemy korzystać z podpowiedzi. Znajdziemy je jak zwykle po kliknięciu ikony BUTTONtrojkat, BUTTON3kropki lub naciśnięciu klawisza F12.

Większość dokumentów, które będziemy wystawiać wymaga od nas podawania podobnych informacji. Sposób ich rejestrowania opisany został szczegółowo przy omawianiu opcji Faktury Vat. W tym miejscu jednak umieszczamy krótkie przypomnienie.

Dla każdej pozycji dowolnego dokumentu należy podać następujące wartości:

Po wybraniu odpowiedniej pozycji na ekranie wyświetlona zostanie jego cena zbytu Netto, nazwa, opis (kartoteki szczegółowej, jeśli został wprowadzony), jednostka miary oraz stany pośredni oraz magazynowy.

Przypomnienie:

Kolejne pola w oknie edycyjnym zatwierdzamy klawiszem ENTER. Tym sposobem przechodzimy do pola ilość, gdzie podajemy odpowiednią liczbę.

W dolnej linii okna na bieżąco, aktualizowane są (po każdej dopisanej, poprawionej lub skasowanej pozycji) wartości wystawianego dokumentu: według cen netto, razem VAT, razem opakowania oraz ogółem do zapłaty. Sumowana jest również ilość pozycji w dokumencie.

UWAGA

Kasowanie pozycji w dokumencie wykonujemy klawiszem DELETE lub CTRL + DELETE. W zależności od wersji programu. Po potwierdzeniu pozycja zostanie skasowana i automatycznie zmienią się wartości dokumentu.

Po pozycjach w dokumencie poruszamy się klawiszami sterującymi (strzałkami) lub myszką. Aby zmienić coś w danej pozycji wystarczy ustawić na niej kursor a następnie nacisnąć klawisz ENTER lub kliknąć IKONAokno.

W oknie znajduje się kilka dodatkowych ikon, ułatwiających nam pracę. Po pierwsze możemy wybrać jedną, z kilku możliwych kolejności przedstawiania pozycji na ekranie. Wybieramy spośród:

Oprócz poznanych już wcześniej ikon, na wspomnianym pasku narzędziowym bieżącego okna znajdziemy również:

IKONAklockilub F12

Koszyk

Nie bez kozery opcja ta nazwana została koszykiem. Obsługa uruchomionego okna polega na poruszaniu się wśród dostępnego asortymentu (jak w sklepie) i "wkładaniu" poszczególnych asortymentów do podręcznej tabeli (koszyka). Dokładny opis w Faktura Vat.

IKONAkartotekaRozdzkalub F7

Bufor

Każdy dokument możemy tymczasowo przechować bez zapisu. Ilości zostaną zdjęte ze stanu bez ostatecznego rozliczenia z magazynem i bez wystawienia faktury lub rachunku. Do dokumentów z bufora możemy powrócić w każdej chwili i zapisać je oraz wydrukować. Dostęp do wszystkich przechowywanych faktur mamy w opcji OBROTY - Obroty - POWRÓT DO DOKUMENTU.

Bufor możemy wykorzystać np.:

itd.

IKONAdyskietkalub F2

Zapisz

Aby dokument został zapisany i wydrukowany musimy podać kilka informacji. (Okno do ich wpisania pojawi się po kliknięciu ikony lub naciśnięciu klawisza.)

Informacje podawane w oknie Zapis dokumentu, pogrupowane zostały tematycznie. Część z nich została wprowadzona automatycznie.

DOKUMENTY PRZYCHODU

PZ przychód z zewnątrz

W opcji tej wprowadzamy przychody do magazynu na podstawie faktur dostawców. Dokumenty PZ wystawiane są również automatycznie przez program w przypadku Zwrotu Paragonu lub Korekt Sprzedaży.

Jeżeli w SŁOWNIKACH nie ma materiału/opakowania/usługi z tą samą ceną zakupu, wtedy klawiszem INSERT wywołujemy na ekran okno edycyjne dla nowej pozycji. Po wypełnieniu wszystkich pól wracamy do rejestracji (klawiszem ENTER) z nowym materiałem/opakowaniem lub usługą.

Po podaniu ilość może się okazać, że wartość podatku VAT na fakturze dostawcy jest inna niż ta zaproponowana przez system. Różnice groszowe wynikają z różnego sposobu zaokrąglania wartości znajdujących się na dalszych miejscach po przecinku.

Po wpisaniu wszystkich pozycji zapisujemy dokument PZ klawiszem F2 lub BUTTONzapisz.

W oknie zapisu dokumentu należy podać datę wystawienia i datę wpływu faktury oraz jej numer. Przy wprowadzaniu sposobu zapłaty gotówkowego mamy możliwość automatycznego wygenerowania dokumentu KW oraz rozliczenia faktury w rozrachunkach.

Następnie podajemy ile opakowań zostało przyjętych a ile zwróconych.

Jeśli faktura była zapłacona w całości lub częściowo gotówką wówczas należy podać, jaka to była wartość. Kwota ta jest konieczna do prawidłowego przeprowadzania rozrachunków.

Ponadto należy zaznaczyć czy chcemy drukować dokument magazynowy PZ oraz kasowy KW. Można zaznaczyć obydwa, jeden lub nie zaznaczać żadnego.

W polu Numeru Dokumentu PZ program podpowiada nam kolejny, ale możemy go zmienić na inny. W tym miejscu mamy jeszcze możliwość zrezygnowania z zapisu. Po wybraniu zapisu otrzymamy wydruk, (jeżeli tak zaznaczyliśmy) stany oraz rozrachunki zostaną uaktualnione, a dokument zostanie przeniesiony do pliku wystawionych dokumentów.

PW przychód wewnętrzny

Opcja ta służy do wystawiania dokumentów przyjęcia towarów w ramach wewnętrznych rozliczeń firmy. Postępujemy tutaj podobnie jak w dokumencie PZ z tym, że zamiast kontrahenta wprowadzamy dostawcę wewnętrznego - numer Zlecenia produkcyjnego oraz Konto Kosztów. W obydwu przypadkach możemy skorzystać z podpowiedzi. Zlecenia znajdziemy w opcji WYDRUKI - ZLECENIA PRODUKCYJNE, natomiast Konta Kosztów w opcji SŁOWNIKI - Słowniki Pozostałe - Konta Księgowe.

Działanie ikon oraz sposób zapisu dokumentu jak w opisanych wcześniej dokumentach. Faktura VAT, Paragon, Korekta Sprzedaży, Zwrot Paragonu oraz dokument PZ.

MP magazyn przyjmie

ZW zwrot wewnętrzny

W opcjach tych postępujemy identycznie jak w opcji wyżej Przychód Wewnętrzny. Uzyskujemy tylko inne wydruki, odpowiednio: dokumenty MP oraz ZW.

DOKUMENTY ROZCHODU

WZ wydanie na zewnątrz

Opcja ta służy do wystawiania dokumentów wydania towarów na zewnątrz bez wystawiania faktury. Postępujemy tutaj tak jak w opcji OBROTY - Obroty - FAKTURA VAT, z tym, że przy zapisie dokumentu klawiszem F2 lub BUTTONzapisz, nie wypełniamy pól, które są potrzebne do wystawienia faktury. Do tak utworzonego dokumentu możemy wystawić fakturę w późniejszym terminie. Na przykład zbiorową dla 6 dokumentów WZ z całego tygodnia.

RW rozchód wewnętrzny

MW magazyn wyda

Opcje te służą do wystawiania dokumentów w rozliczeniach wewnętrznych firmy. Postępujemy w nich analogicznie jak przy tworzeniu innych dokumentów.

MM przesunięcie międzymagazynowe

W opcji tej wystawiamy dokumenty dla wymiany materiałów, między poszczególnymi magazynami w ramach jednej firmy. Można tutaj automatycznie przenieść materiał wraz z istniejącym indeksem lub nadać mu nowy indeks w nowym magazynie. Wypełniamy poszczególne pola i zapisujemy lub przekazujemy do bufora (F7 lub IKONAkartotekaRozdzka) podobnie jak w dokumencie PZ. W opcji tej działają również pozostałe klawisze i ikony tak jak podczas wystawiania dokumentu PZ.

R+ zwiększenie stanu

R- zmniejszeni stanu

Opcje te służą do wprowadzania korekt na plus i minus wynikłych na przykład w bilansie otwarcia (inwentaryzacji), w wypadku kradzieży, ubytków (np.: stłuczek) itp.

Zobacz także

TGSoft

Obroty podstawowe

Faktura VAT

Faktura do dowodów WZ

Paragon

Korekty Sprzedaży

Ręczne Korekty Sprzedaży

Zwrot Paragonu

Zwrot Sprzedaży Wewnętrznej

Poprawa Faktury

Powrót do Dokumentu - Bufor