Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Ikony do obsługi Baz Danych

Ikony te uaktywniają się, gdy wybierzemy opcję programu, otwierającą jedną z dostępnych baz danych.

menuIkonBazaD

Pierwsza linia to ikony odnoszące się do całej bazy, pozwalające na ustawianie różnych właściwości wyświetlania, filtrowania lub drukowania informacji. Druga natomiast zawiera ikony służące do nawigacji, czyli poruszania się po bazie danych.

USTAWIENIA BAZY

IKONAksiazka1 USTAWIENIA STRONY

Ustawienia strony przygotowywanego raportu. W wyświetlonym oknie wybieramy odpowiednie dla danego wydruku ustawienia. Właściwości papieru dotyczą przede wszystkim jego rozmiaru oraz źródła podawania do drukarki. Program automatycznie ustawia dane na podstawie informacji pobranych z systemu Windows. Dodatkowe informacje dotyczą pionowego lub poziomego ustawienia strony wydruku oraz kolejności przedstawiania stron. Na pozostałych zakładkach znajdują się ustawienia marginesów, oraz nagłówków i stopek. Korzystając ze standardowych okien programu Windows możemy wybrać rodzaj czcionki, a także tło. Ponad to możemy wzbogacić nasz raport o dodatkowe informacje takie jak: data, czas, nazwa komputera, nazwa użytkownika oraz jeden z kilku rodzajów numeracji stron. Dane tego typu pobierane są z systemu operacyjnego komputera. Aby ikony umożliwiające ich wykorzystanie były aktywne należy kliknąć myszką jedno z przedstawionych w tym oknie pól nagłówka lub stopki. W miejsce kursora wpisana zostanie odpowiednia komenda.

Ustawienie " Vertical Alignment" dotyczy wyświetlania informacji w nagłówku lub stopce. Strzałki wskazują położenie nad linią, pod linią lub po obydwu stronach.

Ostatnia zakładka zawiera ustawienia pozwalające dopasować wydruk do rzeczywistej wielkości.

IKONAkartotekaLupa PODGLĄD RAPORTU

Podgląd wygenerowanego raportu jest bardzo rozbudowaną opcją, pozwalającą użytkownikowi na wiele modyfikacji zarówno estetycznych (kolory liter, tła, rozmiary kolumn) jak też konstrukcyjnych danego raportu. Opis opcji znajdziemy w dalszej części instrukcji pod hasłem: Podgląd raportu.

IKONAdrukarka2 WYDRUK RAPORTU

Standardowe, systemowe ustawianie parametrów wydruku raportu. Takie jak na przykład numery stron do wydruku, liczba kopii, właściwości drukarki itd.

OKNOwydruk

IKONArave RAVE

Przesyłanie danych do Edytora Raportów RAVE. Dokładny opis opcji znajdziemy w dalszej części instrukcji pod hasłem: Edytor wydruków RAVE.

IKONAexcel EXCEL

Przesyłanie danych do Arkusza Kalkulacyjnego Excel. Jeśli posiadasz program Excel, zostanie on uruchomiony automatycznie, a cała zawartość bieżącej bazy znajdzie się w odpowiednich kolumnach w arkuszu. Nazwy arkusza oraz pliku definiujemy sami, w oknie dialogowym, uruchomionym po uaktywnieniu opcji. Kolumny oraz wiersze w arkuszu Excel będą wyglądały tak jak w oknie programu, z którego je wysłaliśmy. Oznacza to, że jeśli wcześniej przefiltrowaliśmy bazę, arkusz w EXCELU zachowa wszystkie nasze ustawienia i przeniesiony zostanie w takim samym układzie.

IKONAhtml HTML

Przesyłanie danych w formacie HTML. Opcja szczególnie przydatna w firmach, które posiadają oddziały w różnych miejscach. Wymiana informacji drogą internetową pomiędzy filiami, znacznie przyśpiesza pracę. Możliwość śledzenia na bieżąco zestawień z różnych wydziałów, sklepów z pewnością zadowoli każdego analityka oraz dyrekcję.

UWAGA

Opcje: PODGLĄD WYDRUKU, WYDRUK RAPORTU, EXCEL, HTML, operują na bieżących danych. W myśl zasady, co operator widzi, program drukuje. Oznacza to, że jeśli ustawiliśmy filtry, pochowaliśmy kolumny lub pozamienialiśmy je miejscami, (itd...) program wydrukuje lub przeniesie dane w takiej postaci, w jakiej właśnie widzimy je na ekranie. Pozwala to na utworzenie wielu ciekawych zestawień z każdej bazy danych.

IKONAkartkaMarker ZAZNACZANIE REKORDÓW

Zaznaczanie rekordów bieżącej bazy. Gdy włączymy tę funkcję, (klikając ją myszką) wtedy ikona na pasku narzędziowym zmieni się. Będzie wyglądała jakby była wciśnięta. Zaznaczanie klawiszy odbywa się przy pomocy klawisza SHIFT oraz lewego przycisku myszy.

Przykład: Bieżący rekord jest trzecią pozycją na naszej liście ( tabela a). Chcemy zaznaczyć rekordy do 10 pozycji, wtedy w 10 rekord, trzymając klawisz SHIFT, klikamy myszką. Pozycje zaznaczą się same (tabela b).

GRIDzaznaczRekord

Aby zaznaczyć rekordy występując w tabeli w różnych miejscach (nie po kolei), posługujemy się klawiszem CTRL i myszką.

IKONAkartkiTabele DOSTOSOWANIE UKŁADU KOLUMN

Dostosowanie układu kolumn bieżącej bazy do indywidualnych potrzeb użytkownika. Kliknięcie ikony spowoduje wyświetlenie w prawej, dolnej części ekranu okna-schowka. Przenosimy do niego te kolumny lub całe grupy, których aktualnie nie chcemy w naszej bazie. "Przeprowadzka" odbywa się w trzech krótkich etapach.

GRIDschowek

  1. Chwytamy - klikamy nagłówek kolumny lub grupy kolumn i nie zwalniamy klawisza myszki.
  2. Przeciągamy - kierujemy myszkę w dół przesuwając tym samym nagłówek kolumny "przyklejony" do kursora.
  3. Zwalniamy - przycisk myszki, a kolumna lub grupa kolumn ląduje w odpowiednim miejscu w schowku.

Rady praktyczne:

Chowając nagłówki do schowka nie musimy przeciągać ich przez cały ekran. Wystarczy przemieszczenie o kilka punktów poniżej linii oddzielającej nagłówki od listy bazy danych. Po zwolnieniu myszki, trafią w odpowiednie miejsce do schowka.

Pamiętajmy

W drugą stronę, to znaczy podczas wycofania ukrytej kolumny (lub grupy), zasada ta nie działa. Przyczyna jest prosta. Musimy wskazać miejsce w tabeli, w którym ma znaleźć się dana pozycja, ponieważ program nie jest w stanie przewidzieć, pomiędzy którymi kolumnami operator życzy sobie umieścić dany nagłówek.

IKONAkartkaLupa1 TRYB AUTO-PODGLADU

W niektórych bazach program wyświetli dodatkowe informacje, na przykład pełniejszą nazwę w bazie kontrahentów. Wybranie tej opcji spowoduje, że 1 rekord będzie składał się z dwóch wersów. Dodatkowe, wyświetlone w nowej linii, informacje pochodzą z końcowych miejsc głównego rekordu. Dla uzyskania lepszej przejrzystości wyświetlanych danych zastosowano niebieski kolor czcionki.

IKONAkartkaZapisana WYRÓWNANIE KOLUMN

Dostosowanie szerokości kolumn w wyświetlanym oknie, w taki sposób, aby wszystkie znalazły się na ekranie (bez konieczności poruszania się strzałkami w lewo lub w prawo).

IKONAkartkaZapisana1 GRUPOWANIE KOLUMN

Ustalanie kolejności wyświetlanych informacji według poszczególnych kolumn. Jest to opcja, którą z pewnością doceni każdy operator pragnący wydobyć z programu jak najwięcej analiz. Myślę, że najlepszą reklamą dla niej jest posiadanie możliwość uzyskiwania raportów według każdej z kolumn. Na przykład ze słownika Materiałów możemy (między innymi) wybierać listy asortymentów według: symboli, nazw, SWW, cen wewnętrznych, zbytu, stanów magazynowych, itd...

Dodatkowo zaznaczyć należy, że kolejność grupowania informacji nie ogranicza się jedynie do jednej kolumny. Możemy grupować według kilku parametrów, w dowolnie wybranej konfiguracji. Ponadto każdą listę możemy wydrukować w dwóch postaciach: malejącej lub rosnącej.

Sposób postępowania jest jak zwykle bardzo prosty. Znajdziemy go w rozdziale Grupowanie Kolumn.

IKONAdrzewoRozwin ROZWIŃ SZCZEGÓŁY

Funkcja przydatna do obsługi baz danych wyświetlanych w formacie drzewka. Kliknięcie ikony spowoduje rozwinięcie pełnej struktury wraz z wszystkimi rozgałęzieniami.

IKONAdrzewoUkryj UKRYJ SZCZEGÓŁY

Funkcja do ukrywania rozgałęzień struktury. Wyświetlenie tylko głównych szczebli bazy.

IKONAkartkaPytajnik FILTROWANIE

Doskonały moduł do filtrowania rekordów na postawie wielu dowolnych kryteriów. Każdy operator ustawia filtry według własnych potrzeb, oddzielnie dla różnych baz. Oznacz to, że wszystkie okna z bazami danych mają własne listy filtrów dla poszczególnych użytkowników. Każdy operator natomiast może posiadać różne listy warunków filtrowania, w zależności od opcji, w jakiej się znajduje. Więcej informacji na ten temat w rozdziale: Filtrowanie rekordów w bazie.

IKONAlornetkaKartka WYSZUKIWANIE DANYCH

Wyszukiwanie rekordu poprzez podanie pożądanej wartości.

OKNOfiltrMaly

Kliknięcie zdania <Naciśnij tutaj, aby dodać nowy warunek filtrowania>, spowoduje wpisanie wersu warunków. Przykład:

OKNOfilterWarunek

Komenda do wyszukiwania składa się z trzech segmentów. Sposób jej podawania jest identyczny jak w opcji FILTROWANIE IKONAkartkaPytajnik. Po wpisaniu komendy należy kliknąć strzałkę w prawo (Następny), aby wyświetlić pierwszy wyszukany na podstawie filtra rekord. Pozostałe strzałki służą do poruszania się po przefiltrowanych rekordach. W menu okna znajduje się dodatkowo klocek Opcje. Po jego kliknięciu będziemy mogli zaznaczyć lub odznaczyć sprawdzanie wielkości liter.

IKONAtrybPropor TRYB PROPORCJONALNY

Włączanie / Wyłączanie wyświetlania zapisów w trybie proporcjonalnym. Każde okno zawierające jakiś wykaz może być ograniczone z prawej strony oraz z dołu paskiem przewijania z suwakiem, który wskazuje nam miejsce rekordu w bazie. Jeśli chcemy na bieżąco śledzić ruchy kursora w bazie, należy kliknąć ikonką. Ponowne kliknięcie wyłącza ustawienie.

Pamiętajmy jednak o tym, że uaktywnienie trybu proporcjonalnego spowalnia pracę w sieciach i wolnych komputerach.

IKONAdyskietkaNieb ZAPISAĆ WIDOK BIEŻĄCEJ BAZY

Zapisanie ustawień bieżącej bazy danych. Skorzystanie z tej funkcji pozwoli nam na kolejne otwarcie danej opcji, z zachowaniem ustalonego przez nas układu okna.

NAWIGACJA BAZY

IKONApnPierwszy

PIERWSZY

Przejście do pierwszego rekordu z bazy.

IKONApnPoprzedni

POPRZEDNI

Cofnięcie się o jeden rekord w tył.

IKONApnNastepny

NASTĘPNY

Przejście do następnego rekordu.

IKONApnOstatni

OSTATNI

Przeskok do ostatniego rekordu z bazy.

IKONApnPlus

NOWY

Dopisywanie nowej pozycji.

IKONApnMinus

KASUJ

Kasowanie rekordu.

IKONApnPopraw

POPRAW

Edycja rekordu wraz z możliwością poprawy niektórych pól. Po dokonaniu zmian należy wybrać klawisz BUTTONzapisz, aby uaktualnić dane w bazie.

IKONAmarker

ZAPISZ

Zapisywanie zmian.

IKONAtrybPropor

WYJŚCIE

Wyjście z opcji bez zapisu wprowadzonych zmian.

IKONApnOdswiez

ODŚWIEŻ

Odświeżanie rekordów bieżącej bazy. Funkcja przydatna podczas pracy w sieci lub, jeśli pracujemy w kilku oknach jednocześnie. Po kliknięciu tej ikony dane w bieżącym oknie zostaną uaktualnione.

ZAKRESY

BUTTONwyborMAG

BIEŻĄCY MAGAZYN

dot. programu GM

Parametr podpowiadany w opcjach, w których deklarujemy dostęp do danych z konkretnego magazynu. Jeśli w naszej firmie najczęściej korzystamy z magazynu 1, wtedy wpiszmy właśnie taki numer.

BUTTONzakreDAT

ZAKRES DAT

Ustalenie zakresu dat dla wyświetlanych informacji. Mogą to być miesiące (w programie Kadrowo-Płacowym) lub daty.

W tej sekcji

Podgląd Raportu

Grupowanie Kolumn

Filtrowanie rekordów w bazie

Edytor Wydruków RAVE

Zobacz także

TGSoft

Zawartość