Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Tworzenie skryptu

Tworzenie skryptu rozpoczynamy od nadania numeru oraz nazwy skryptu w pierwszej zakładce. Następnie naciskamy klawisz ENTER i przechodzimy automatycznie do drugiej. Tam po kliknięciu ikony włączającej tryb edycyjnyIKONAkartkaPioro, podajemy treść skryptu. Następnie wykonujemy skrypt i na ekranie wyświetlona zostanie pożądana tabela.

Na początek zacznijmy jednak od opisu poszczególnych części drugiej zakładki:

OKNOsql1

Pasek Ikon

IKONAkartkaPioro

WŁĄCZ/ WYŁĄCZ EDYCJĘ SKRYPTU

Aby program pozwolił na edycję, czyli wpisywanie lub poprawianie tekstu skryptu, należy kliknąć tą ikonę. Pole treści umyślnie zostało zabezpieczone, aby przez przypadek “nie zaszkodzić” już wprowadzonemu skryptowi.

BUTTONoblicz

Lub F12

WYKONAJ SKRYPT

Po wpisaniu treści, uruchamiamy funkcję wykonującą skrypt. Program sprawdzi poprawności formuły i wygeneruje odpowiednią tabelę. Jeżeli zawartość jest błędna, wyświetlony zostanie komunikat informujący nas o miejscach powstawania problemów. Nie przerażajmy się ilością “Error-ów”, ponieważ czasami zdarza się, że błąd jest naprawdę niewielki. W podanym niżej przykładzie, komentarz błędów (przykład A) zawiera, aż 4 linie, pomimo że pomyłka jest banalna: niepotrzebny przecinek, po ostatnim warunku polecenia Select:

 

SQLerror1

SQLerror

 

Po korekcie (usunięciu przecinka w drugim wersie ostatni znak) komunikat zmieni się na: WYKONANO POPRAWNIE (przykład B), jeżeli ikona włączająca tryb edycyjny jest wyłączona.

W przeciwnym przypadku komentarz będzie następujący:

 

UWAGA

W celu aktualizacji danych wynikowych musisz wykonać skrypt.

Różnica polega na tym, że po włączeniu trybu edycji, program gotowy jest w każdej chwili do wygenerowania tabeli według nowych wskazówek i przypomina nam, że po dokonaniu jakichkolwiek zmian w treści, należy ponownie uruchomić opcję wykonania skryptu.

IKONApytajnik1

OBLICZ LICZBĘ WYBRANYCH REKORDÓW

Po poprawnym wykonaniu skryptu i wybraniu tej opcji, w oknie komentarza wyświetlona zostanie liczba wygenerowanych rekordów. Program tworzy tabelę bez liczby porządkowej. Powstaje ona podczas wydruku skryptu (na ekran, drukarkę lub do pliku). Jeśli jednak nie chcemy drukować danych a jedynie znać liczbę pozycji, wtedy korzystamy właśnie z tej opcji.

IKONAdrukarkaLub F5

WYDRUK

Sposób drukowania tabeli zależy od naszego wyboru. Po kliknięciu ikony drukarki na ekranie wyświetlone zostanie dodatkowe Menu, z którego wybieramy jedną z opcji: Wydruk bieżącego widoku, tabela na kartce pionowo, tabela na kartce poziomo. Jeżeli liczba kolumn jest większa i wydruk nie zmieściłby się w układzie pionowym, wtedy mamy możliwość wybrania opcji poziomej. Oczywiście układ zakładki się nie zmieni, ponieważ funkcja ta dotyczy wydruku. Aby zobaczyć efekt wybranego ustawienia możemy skorzystać z możliwości skierowania wydruku na ekran i po kilku próbach zdecydować, która opcja jest dla danego skryptu najlepsza.

Ikona wydruku nie jest aktywna do momentu wykonania skryptu. Zobacz też: Pozostałe Ikony.

IKONAexcel1Lub F7

EXPORT DANYCH do Excel-a

Przenoszenie do Excela wygenerowanego skryptu. Po utworzeniu nowej tabeli i przeniesieniu jej do Excela program zapisze ją jako kolejny arkusz w tym samym pliku.

Zobacz także opis opcji: Zbiory – Export danych do EXCEL-a

Jeśli chcemy by program utworzył nam odrębny plik wtedy należy posłużyć się ikoną funkcją obsługującą bieżącą bazę danych. Dostęp do niej uzyskamy po kliknięciu ikonyIKONAexcel z Głównego Menu Ikon lub uruchomieniu opcji z Menu Głównego - Baza Danych - Export Excel.

Zobacz także opis opcji: Ikony - Ikony do obsługi Baz Danych.

IKONArekaLewo

KOPIUJ DO SKRYPTU

Przenoszenie zaznaczonych pól do tekstu skryptu. Jeżeli chcemy by tabela składała się z kilku pól danej bazy, wtedy należy:

  1. Zaznaczyć bazę – poprzez kliknięcie na wybranej nazwie jednej z dostępnych baz danych; automatycznie w oknie z prawej strony wyświetlone zostaną wszystkie pola tej bazy; kliknięcie zaznacza pole i powoduje wyświetlenie znaku X w okienku (porównaj z rysunkiem niżej).
  2. Skopiować do skryptu – kliknięcie ikony spowoduje przeniesienie wszystkich zaznaczonych pól do pola z tekstem skryptu.

Zobacz także

TGSoft

SQL

Wykaz Baz danych programu GMF

Słowa - Klucze

Dodatkowe informacje o SQL