Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

RAVE - paski narzędziowe

Toolbars – paski narzędziowe

Toolbar (pasek narzędziowy) to kolekcja ikon, które zwykle wiążą się z podobnymi funkcjami. RAVE posiada wiele toolbar-ów, możesz od razu wywołać wszystkie na ekranie lub pozostawić schowane w głównym pasku narzędziowym, aż do momentu, gdy będziesz ich potrzebował. Każdy toolbar ma swoją nazwę określającą zadania danego paska. Ten rozdział poświęcony jest przedstawieniu wszystkich oraz opisaniu ich działania i ustawień we właściwościach (Property Panel).

Główny pasek narzędziowy (main toolbar) jest zawsze widoczny na ekranie i kontroluje wszystkie pozostałe.

RAVEmenuIkon

Każda znajdująca się tu ikona wywołuje nowy toolbar. Kliknij którąś, a odpowiedni pasek narzędziowy zostanie wyświetlony. Ponowne kliknięcie schowa go z powrotem. Jeśli toolbar jest aktywny, wtedy jego ikonka wygląda na “wciśniętą”. Gdy poruszamy się myszką po poszczególnych ikonkach, wyświetlane są dymki z nazwami określającymi do czego dany pasek narzędziowego służy. Wszystkie toolbary pamiętają swoje ostatnie pozycje. Gdy schowasz któryś, by później ponownie go wywołać, wyświetlony zostanie dokładnie w tym miejscu, w którym znajdował się przed zamknięciem.

Kiedy pasek narzędziowy jest wywołany, może występować na ekranie w dwóch postaciach: zadokowanej lub pływającej. Zobacz rozdział Ikony-Ogólnie.

Main Toolbar – Główne menu

Teraz mała powtórka z Main Toolbar, czyli Głównego Paska Narzędziowego.

Pomiędzy 8 a 9 ikonką znajduje się separator. Jego znaczenie jest proste, oddziela narzędzia - z lewej strony, od komponentów znajdujących się z prawej strony. Jak pamiętamy typowe użycie narzędzi to modyfikacja istniejących, wcześniejszych ustawień komponentów na układzie strony, ich wyglądu, koloru, położenia, itd. Natomiast komponent to coś, co kładziemy na naszym Page, takim jak na przykład Region, sekcja, linia, pole tekstowe itd...

Components - Komponenty

Cztery pierwsze ikony oznaczają standardowe paski narzędziowe komponentów RAVE. Ostatnia ikona to komponent obliczeniowy stworzony specjalnie do obsługi baz danych programów tworzonych przez firmę TGSoft. Pierwszy to Bar Code, drugi – Drawing, trzeci – Standard, czwarty – Report. Po kliknięciu jednej z ikon wyświetli się szczegółowy pasek. Używając Property Panel, będziesz mógł ustawić właściwości dla tych komponentów, takie, jakie zechcesz. Na przykład: LineWidth (długość komponentu), LineColor (kolor) są tylko dwiema z wielu właściwości, jakie masz do wyboru dla liniowych komponentów. Nie wyliczamy wszystkich właściwości, aby Cię nie zanudzać. One są tam by pozwolić Ci dostosować zachowanie komponentów w wielu przypadkowych lub domyślnych ustawieniach, jakie są odpowiednie według Ciebie. Jest wiele właściwości pasujących do wszystkich komponentów, dlatego przedstawimy je.

NAME – jest to nazwa komponentu używana do zaznaczenia nowej nazwy, jeśli domyślna (nadawana przez program) nam nie odpowiada. Gdy zastosujemy własne nazewnictwo mamy wtedy lepszą kontrolę schematu naszego projektu umieszczonego w Project Tree. Możemy jednak z powodzeniem pracować stosując domyślne nazwy. RAVE nadaje je, bazując na typach komponentów, z których powstały. Dodawanie tych samych komponentów powoduje dopisywanie kolejnych cyfr, liczb do ich nazw. Np. Section 1, Section 2. Itd. Właściwość NAME może zawierać dowolną nazwę, nie musi mieć ona bezpośrednio związku z komponentem. Jednak pamiętać należy, że będzie się ona pojawiać na schemacie (drzewku) naszego projektu.

Inny wspólna właściwość to MIRROR. Zdolności lustrzanego odbijania całych sekcji lub innych komponentów to wielka siła przyszłościowa RAVE. Dokładniej zalety stosowania tej właściwości opisane są w Rozdziale 6. Zasada działania tej właściwości jest prosta. Lustrowanie pozwala na przykład na kreowanie nagłówka (złożonego z jednego lub więcej komponentów) z możliwością użycia go w wielu raportach, wszędzie tam gdzie potrzebujesz. Tworząc nowe wydruki odwołujesz się tylko (poprzez MIRROR) do Global Page gdzie umieściłeś przykładowo logo firmy i już masz je w swoim nowym raporcie, bez potrzeby konstruowania go na nowo. Wszelkie zmiany, których dokonasz na układzie strony (GlobalPage), z której są ściągane dane poprzez lustro, zostaną również dokonane automatycznie na pozostałych stronach.

Page Panel – Panel Strony

 

 

Podstawowym komponentem RAVE-generatora wydruków jest strona (Page). Nie jest to jednak zwykły komponentem z paska narzędziowego, który możesz “wziąć” i “upuścić”, mimo że posiada swoje właściwości. Aby móc dokładnie zrozumieć jego znaczenie i zadanie, myśl o nim o stronie jak o bazowym komponencie zabezpieczającym zasoby twojego projektu raportu.

Strona (Page) jest przedstawiona jako siatkowy szablon w części ekranu nazywanej Page (a także Page Panel). Wygląd naszej strony oraz jej zachowanie kontrolowane jest poprzez szereg ustawień (parametrów-preferences), które opisane zostały w Rozdziale 2.

Pamiętać należy, że strona (Page) ma właściwości takie jak na przykład: Height –wysokość, Width – szerokość, Description – opis, Name - nazwę. Jeśli chcemy zobaczyć lub zmienić ustawienia strony, musimy najpierw wejść do schematu programu ( Project Tree) i rozszerzyć drzewko poprzez kliknięcie znaczka “+”, potem klikamy nazwę raportu ( domyśla to “Report 1”) i wyświetlona zostanie lista stron (Pages). Klikamy jedną z nich i pojawi się przy nim zielony znaczek. Oznacza to, że wybrałeś daną stronę i właśnie wyświetlane są jej właściwości w Property Panel.

Ze schematu (Project Tree) możemy uzyskać jeszcze więcej informacji. Pamiętamy przecież, że we właściwościach możemy nadać swoją nazwę dla każdego komponentu, więc dla strony też. Nie musimy zmieniać nazw (nazwy) z ich domyślnych na jakieś inne, ale pamiętać należy, że odpowiednie nazwanie poszczególnych składników Twojej biblioteki raportów, pozwoli skonstruować schemat projektów, który będzie można łatwo przeglądać. Nie będziemy musieli za każdym razem sprawdzać, co kryje się w Page1 z Report2, a co w Page10 z Report5.

Są jeszcze dwie możliwości, które wykorzystujemy do opisania Raportów/Stron. Są to właściwości:

FullName – to jedna linia przeznaczona na wpisanie tytułu strony lub krótkiego komentarza opisującego szczególny charakter komponentu.

Description – jest to właściwość typu memo. Po kliknięciu przycisku, znajdującego się za polem, na ekranie pojawi się okno edycyjne, z miejscem na wpisanie dłuższego komentarza i opisania większej ilości detali.

Właściwości FullName i Description mogą być użyte do zidentyfikowania raportu z aplikacji.

Standard Components – Komponenty Standardowe

Ikonka ta, znajdująca się na Głównym Pasku Narzędziowym (Main toolbar) kontroluje pojawianie się na ekranie paska narzędziowego ze standardowymi komponentami (Standard Components).

Możemy z niego wybrać bitmapę, sekcję, kontroler tekstu lub coś innego i umieścić na układzie strony. Ustawiając cechy korzystamy z okna właściwości odpowiedniego dla danego komponentu. Sekcja słownikowa (Reference Section) tego podręcznika opisuje każdą z tych właściwości. Tym niemniej przybliżymy część z nich już tutaj.

Kilka wspólnych właściwości dla wszystkich Standardowych komponentów to:

Height i Width – obrazują wysokość i szerokość rozciągniętego obiektu lub pola tekstowego.

Left i Top – umiejscawiają pozycję obiektu, który został rozciągnięty.

DisplayOn – kontroluje widzialność komponentu podczas podglądu wygenerowanego raportu lub jego wydruku.

Komponent Bitmap i Metafile mają następujące unikatowe właściwości:

Image – kliknięcie klocka spowoduje wywołanie okna Bitmat Editor lub Metafile Editor, które umożliwią edycję bitmapy (np.: rysunku, zdjęcia) lub pliku graficznego (Metafile). Możesz użyć go do wklejenia pliku typu bitmap z systemu. (Np.: aby móc wydrukować zdjęcie pracownika w druku Umowa o pracę.)

MachSide - Ta właściwość określa metodę, jaką bitmapa lub metafile będzie używać podczas rozszerzania/zmniejszania swoich rozmiarów.

Ustawienie domyślne to: msWidth – obraz dostosuje się do wybranej szerokości i ustala odpowiednia wysokość tak, aby utrzymać poprawne proporcje.

msHeight – obraz dostosuje się do wybranej wysokości i ustala odpowiednią szerokość tak, aby utrzymać poprawne proporcje.

msBoth – obraz będzie szacował rozciągania obrazu według dwóch wartości szerokości i wysokości (width i height).

Komponent Text posiada następujące właściwości: Anchor - określa metodę, która będzie ustawiać komponent w obu, pionowym i poziomym układzie. Domyślnie wpisywane jest: Top / Left

Color – określa kolor czcionki.

Font – wybieramy rozmiar, rodzaj czcionki, oraz określamy czy tekst ma być pogrubiony, czy np. pisany kursywą, itd...

FontJustify – określa metodę, jaka ma być użyta do rozmieszczania tekstu w bloku. Domyślne ustawienie to pjLeft – wyrównaj do lewej.

Text – tekst wpisany w tym polu pojawi się w bloku komponentu tekst umieszczonym na układzie strony (Page)

Komponent FontMaster pozwala na definiowanie standardowych fontów dla różnych partii Twoich raportów, takich jak nagłówki, stopki czy inne części dokumentów. Aby najlepiej wykorzystać zalety tego komponentu, powinieneś umieścić go na global page, ponieważ późniejsze zmiany w raportach łatwiej jest dokonywać sterując nimi ze strony globalnej (global page) niż w każdym raporcie i na każdej stronie z osobna. Możesz ustalić styl, jaki tylko zechcesz i będzie od tej chwili standardowym w Twoim RAVE. Komponent Text posiada właściwość FontMirror, która umożliwia sięgnięcie po zdefiniowane wcześniej standardowe fonty. Kliknięcie klocka z czarnym trójkącikiem znajdującego się za polem FontMirror, spowoduje wyświetlenie listy wszystkich dostępnych (zdefiniowanych przez nas) standardowych stylów (FontMasers). Zależności te najlepiej zobrazowane są na umieszczonym obok wycinku ekranu. W panelu Project Tree widać, jakie komponenty zostały umieszczone na GlobalPage1. W Property Panel przy właściwości FontMirror widać te same komponenty przedstawione jako lista podpowiedzi.

UWAGA

Pamiętać należy o dwóch rzeczach. Po pierwsze wszystkie zielone komponenty, a więc i FontMaster, są niewidzialne. Oznacza to, że nie widać ich na układzie strony, gdy je tam klikniemy, ale widoczne są właściwości.

Po drugie, jeśli chcemy coś zmienić w ustawieniach właściwości zielonych komponentów, otwieramy je poprzez Project Tree (Schemat programu). Oznacza to, że po odszukaniu, klikamy go myszką. Obok komponentu pojawia się zielony znaczek a w oknie właściwości (Property Panel) pojawiają się pożądane informacje.

W praktyce często docenimy “wielkość” FontMaster-a. Jeśli chcemy zmienić styl tytułów naszych raportów, nie będziemy musieli mozolnie korygować wszystkich stron. Użycie komponentu FontMaster na globalpage oraz odbicie jego obrazu poprzez właściwość FontMirror na poszczególnych stronach, spowoduje, że dokonamy zmian w kilka lub kilkanaście sekund.

Drawing Components – Komponenty do Rysowania

Ikonka ta, znajdująca się na Głównym Pasku Narzędziowym (Main toolbar), kontroluje pojawianie się na ekranie paska narzędziowego z komponentami do rysowania Drawing Components.

Gdy pasek Drawing Components jest aktywny, możemy wybrać któryś typ (pionową linię, poziomą, ukośną, prostokąt, kwadrat, elipsę, koło) i umieścić go na układzie strony (Page). Wybrany kształt pojawi się. Wyświetlone również zostanie okno z właściwościami (Property Panel) dla tego komponentu i możemy zmienić ustawienia domyślne, jeśli nam nie odpowiadają. Jak możemy zauważyć, komponenty te posiadają wiele ustawień. Nazwy właściwości, wraz z krótkim opisem umieszczone zostały w Sekcji słownikowej (Reference Section) tego podręcznika.

Report Components – Komponenty Raportowe

Ikonka ta, znajdująca się na Głównym Pasku Narzędziowym (Main toolbar), kontroluje pojawianie się na ekranie paska narzędziowego z komponentami do tworzenia raportów (Report Components).

Są to po kolei:

DataText, DataMemo, CalcText, DataMirrorSection, Region, Band, DataBand, DataCycle, CalcOp, CalcTotal i CalcController.

Cztery ostatnie to komponenty zielone, czyli niewidzialne. Oznacza to, że nie widać ich na układzie strony, gdy je tam klikniemy, ale widoczne są ich właściwości. Jeśli chcemy coś zmienić w ustawieniach właściwości tych komponentów, otwieramy je poprzez Project Tree (Schemat programu). Po odszukaniu, klikamy myszką. Obok komponentu pojawia się zielony znaczek, a w oknie właściwości (Property Panel) wyświetlone zostaną pożądane informacje.

Podstawową sprawą jest zrozumienie, że zadaniem planszy regionu jest trzymanie (zawieranie) band components.

UWAGA

Komponenty te mogą być umieszczone tylko na regionie.

Nie ma limitu liczby umieszczenia "bandów" na regionie, ani też samych regionów. Możesz mieć wiele regionów na stronie (Page), jeśli potrzebujesz. Każdy band ma swoje własne ustawienia właściwości do kontrolowania ich zachowania. Więcej szczegółów na temat komponentów raportowych (Report components) znajduje się w Rozdziale 5.

Report Components – Komponenty Raportowe

Ikonka ta, znajdująca się na Głównym Pasku Narzędziowym (Main toolbar), kontroluje pojawianie się na ekranie paska narzędziowego z komponentami kodów paskowych (BarCode Components).

Kiedy pasek Bar Code jest aktywny, możesz wybrać jeden typ kodu paskowego (PostNet, Interleaved 2 of 5, Code 39, Code 128, UPC lub EAN) i umieścić go na układzie strony. W oknie Property Panel widzimy teraz jego właściwości. Oczywiście możemy je skorygować, jeśli domyślne wartości nam nie odpowiadają. Jak możemy zauważyć, komponenty te posiadają wiele ustawień. Nazwy właściwości, wraz z krótkim opisem umieszczone zostały w Sekcji słownikowej (Reference Section) tego podręcznika.

Okno zamieszczone obok zawiera właściwości dotyczące kodu 39. W tym miejscu przedstawiamy krótki ich opis.

Tylko dwie właściwości z przedstawionej obok listy są unikatowe i występują tylko przy jednym typie kodu paskowego. Pozostałe są wspólne dla wszystkich innych typów komponentów BarCods.

Extended - właściwość używana tylko do Code 39.

CodePage - (nie występuje obok) właściwość używana tylko do Code 128.

AutoSize - kiedy jest ustawiony jako True, wtedy automatycznie dopasowuje rozmiar obiektu (box) wyświetlanego na ekranie, do zawartości pola znajdującego się przy właściwości Text.

BarCodeJustify – określa, w którym miejscu kod paskowy (bar code) jest drukowany w obiekcie (box), który położyłeś na układzie strony (Page). Domyślne ustawienie to: pjLeft – z lewej strony.

BarCodeRotation – pozwala na rotację kodu paskowego w 4 różnych ustawieniach – o 0, 90, 180 i 270.

BarHeight –jest to wysokość najwyższego paska.

BarWidth – jest to szerokość wąskiego paska.

Bottom, Center, Left, Right i Top lokalizują pozycje obiektu, który położyłeś na układzie strony.

Font – jest to nazwa fontu, który będzie wyświetlany powyżej lub poniżej kodu paskowego.

Text – jest to wartość, jaka będzie wyświetlana w postaci kodu paskowego.

Report Components – Komponenty Raportowe

Ikonka ta, znajdująca się na Głównym Pasku Narzędziowym (Main toolbar), kontroluje pojawianie się na ekranie paska narzędziowego z komponentami TGSOFT, czyli komponentami specjalnie stworzonymi do obsługi programów: Kadrowo - Płacowego, Finansowo – Księgowego oraz Gospodarki Magazynowej.

Ten piękny komponencik poczeka na opisanie aż będę wiedziała, o co właściwie w nim biega.

Tools - Narzędzia

Wróćmy teraz do Głównego Paska Narzędziowego (Main Toolbar). Pamiętamy, że pionowy separator oddziela ikony narzędziowe od komponentów.

Narzędzia są używane do modyfikacji komponentów, leżących na układzie strony (Page). Możesz zmienić kolor, font, rozmiar czcionki, układ komponentów na stronie. Narzędzia zawierają: Project Toolbar, Designer Toolbar, Zoom Toolbar, Alignment Toolbar, Color Palette, Line Editor, File Toolbar, Font Editor.

UWAGA

Podstawową rzeczą jest pamiętanie o tym, że najpierw wybieramy komponent(y), a później, jeśli sobie tego życzymy, modyfikujemy go posługując się odpowiednimi narzędziami (TOOLS).

Wskazówka: kliknięcie prawy przycisku myszki na wyselekcjonowanym komponencie, spowoduje wywołanie menu, które zawiera listę możliwych do przeprowadzenie zmian.

Alignment Toolbar – narzędzia do ustawiania

Alignment Toolbar to narzędzia pomagające ustawić grupę komponentów na stronie (Page). Pierwszy krok to wybranie obiektów, które chcemy przemieścić. Klikamy lewy przycisk myszki i trzymając go przesuwamy się po układzie strony, aż do miejsca, gdzie chcemy, aby nasz blok się kończył. Po zwolnieniu przycisku myszy, układ strony zmieni nieco swój wygląd. Zielone punkty, które ograniczały komponent, a zarazem wskazywały na jego aktywność, zmienią się na szare. Dodatkowo wyświetlane będą wszystkie ograniczniki (w kolorze szarym) komponentów znajdujących się na zaznaczonym przez nas obszarze – bloku. Dla większości opcji zajmujących się ustawianiem obiektów na stronie, pierwszy wyselekcjonowany komponent jest tym, co określa aktualne położenie. Na przykład: jeśli wybierzesz Align Left (pierwsza ikona), położenie wszystkich zaznaczonych komponentów będzie wyrównane do tego, który jest wysunięty najbardziej na lewo.

Na przedstawionej obok palecie narzędzi, widać że zostały one podzielone na cztery grupy. Pierwsza z nich (6 ikon) kontroluje rozmieszczanie komponentów na jednym poziomie. Następna sekcja (6 ikon) zajmuje się ustawianiem obiektów pionowo. Trzecia grupa (4 ikony) służy do sterowania umieszczaniem komponentów na pierwszym lub drugim planie (w stosunku do siebie samych; dotyczy zaznaczonego obszaru). Dodatkowo narzędzia te pozwalają na dokonywanie zmian w schemacie projektu (Projekt Tree). Każdorazowo po wybraniu którejś z ikon, komponenty z zaznaczonego obszaru (lub tylko jeden-aktywny), zmieniają odpowiednio swoje położenie na drzewku. Pozostałe 4 narzędzia określają kierunek przesuwania całym zaznaczonym obszarem. Widzialność dwóch ostatnich grup narzędzi wyświetlanych na tej palecie, kontrolowana jest poprzez ustawienia w sekcji ALIGNMENT, znajdującej się w zakładce należącej do PREFERENCES (opcja dostępna z Menu Głównego – Edith, lub poprzez kliknięcie ikonki znajdującej się na pasku narzędziowym Designer Toolbar.

Możemy przemieszczać komponent lub zaznaczony fragment po ekranie także przy pomocy klawiszy. Wystarczy wcisnąć lewy Ctrl i odpowiedni klawisz strzałki, a obiekt będzie przesuwał się tam gdzie chcemy.

Color Palette – Paleta kolorów

Paleta kolorów jest potrzebna, gdy chcemy zmienić barwę wybranych obiektów takich jak: linia, prostokąt, kwadrat, itd. Możemy pokolorować zarówno brzegi (właściwość-BorderColor) kształtu jak też jego wypełnienie (właściwość-FillColor). Trzy pierwsze linie zawierają dostępne kolory. Kliknięcie jednego z nich spowoduje automatyczna zmianę wyglądu naszego kształtu. Lewy przycisk myszki odpowiada za obramowanie, natomiast prawy za wypełnienie. Wybrane przez nas barwy oznaczone są cyframi 1 (brzeg) i 2 (wypełnienie). W czwartej linii palety znajdują się dwa kwadraty odpowiednio obrazujące zastosowane przez nas kolory.

Na palecie część kolorów (trzecia linia) umieszczona jest w nieco innych okienkach. Są to okienka, w których możemy zdefiniować sobie barwy, jakie tylko zechcemy. Podwójne kliknięcie jednego z nich spowoduje wywołanie okna Color Editor, które pozwala na stworzenie nowego odcienia i zapisanie go. W oknie tym znajduje się przycisk NewColor, odpowiedzialny za wyświetlenie na ekranie makiety z większą ilością szczegółów. Puste okienka w części Custom Color, przeznaczone są do wprowadzania własnych barw wyselekcjonowanych z przebogatej palety dostępnej po kliknięciu Define Custom Colors >>.

UWAGA

Pamiętaj, że wyświetlane kolory są zależne od ustawień karty graficznej znajdującej się w Twoim komputerze. Jeśli więc chcesz mieć dostęp do największej ilości barw, wtedy musisz odpowiednio skonfigurować ustawienia.

Font Editor – Edytor Stylów

Jeśli wybrany komponent może zawierać tekst, wtedy możesz użyć edytora tekstów, aby zmienić rodzaj czcionki, rozmiar, położenie. Postępuje się dokładnie tak jak w edytorze Word, gdzie jest taki sam Font Toolbar. Więcej detali możemy uzyskać klikając przycisk znajdujący się za właściwością Font w Property Panel. Tam mamy dostęp do całej gamy ustawień. Aby praca była wygodniejsza i prostsza, najczęściej wykorzystywane opcje umieszczone zostały na tym pasku narzędziowym – Font Toolbar.

Line Editor – Edytor Linii

Jeśli wybrałeś coś, co jest linią lub innym kształtem, wtedy możesz użyć tego edytora, aby zmieniać rodzaj oraz grubość linii lub obramowań kształtów. Pasek narzędziowy Edytor linii pozwala na wybranie z kilku rodzajów linii (ciągłej lub przerywanych), lub kombinacji kropek oraz kresek.

UWAGA !!!

Rodzaj linii możemy wybrać tylko wtedy, gdy jej grubość ustawiliśmy jako Hairline.

Project Toolbar – Pasek narzędziowy Projektu

Project Toolbar pozwala na kreowanie i zapisywanie projektu. Pierwsze trzy ikony to: New Project – nowy projekt, Open project – Otwórz istniejący projekt i Save project - zapisz projekt. Środkowa grupa zawiera New Report – Nowy raport, New Global Page – Nowa Strona Globalna i New Data View – Tworzenie dostępu do nowej bazy danych. Ostatnia sekcja to New Report Page – Nowa strona raportu i Execute Report – Wydruk raportu.

Opcje te są również dostępne z Menu Głównego.

Zoom Toolbar – Pasek narzędziowy powiększania

Zoom Toolbar pozwala Ci widzieć układ strony w taki sposób, jaki sobie życzysz. Możesz pomniejszyć całą stronę i wtedy otrzymasz ogólny widok zawartych na niej obiektów lub powiększyć wybraną część, aby widzieć jak najwięcej szczegółów. Opcja Zoom Factor wyświetla menu, które pozwoli na szybką zmianę widoku strony w jednym z kilku najczęściej stosowanych ustawień. Dodatkowo możemy powiększać lub pomniejszać widok strony klikając lupy znakami (odpowiednio) “+ ” lub “-”. Jeśli chcesz zobaczyć szczegóły wybranego komponentu (lub obszaru), wtedy użyj ikonki z kropkowaną linią. Gdy chcesz obejrzeć dokładnie jakiś szczególny obszar, należy najpierw kliknąć lupkę z krzyżem a następnie trzymając przycisk myszki zaznaczyć właściwy obszar.

Dwie ostatnie ikony to odpowiedniki opcji Page Width (widok całej szerokości strony) oraz Whole Page (widok całej strony).

Najlepszym sposobem sprawdzenia działania tych narzędzi jest przetestowanie ich, po położeniu na stronie kilku komponentów.

Zobacz także

TGSoft

RAVE

RAVE - wprowadzenie

RAVE - preferencje

RAVE - schemat projektu