Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

RAVE - preferencje

Zanim naprawdę zaczniemy pracę z RAVE, krótka lekcja na temat kontrolowania wyświetlania RAVE, czyli preferencji. W Głównym Menu znajduje się opcja Edit, ostatnia pozycja dotyczy właśnie preferencji ustawień. Po jej włączeniu na ekranie wyświetlone zostanie okno z zakładkami, na których pogrupowane zostały różne ustawienia.

Preference – Defaults – Domyślne ustawienia

Tablica ta dostarcza nam informacji na temat rozmiaru stron, jednostek, jakimi się posługujemy przy ich określaniu. Wybrane przez nas ustawienie składników będzie automatycznie włączane podczas tworzenia nowego projektu lub kreowania nowej strony. Kiedy projekt był już rozpoczęty, wtedy jego właściwości mogą być zmienione z poziomu projektu i zapisane dla niego. To samo stosuje się przy właściwościach stron. Na przykład: Domyślnie mamy ustawiony Gride (siatkę) z odstępami 0.25 inches, ale dla jednej wybranej strony możemy włączyć odstęp 0.1 inches.

RAVEpreferencje

Environment - Środowisko

User Level – Poziom użytkownika

Na tej tablicy możemy zmieniać poziomy zaawansowania użytkownika programu. W zależności od ustawienia RAVE proponuje różne stopnie wyświetlania właściwości (Property Panel). Im stopień wyższy tym bogatsza lista możliwości.

Beginner - początkujący ( minimalna ilość właściwości)

Intermediate – średniozaawansowany (odpowiednio więcej możliwości)

Advanced - zaawansowany (pełna gama właściwości) w ustawieniach parametrów.

RAVEsrodowisko

Zanim naprawdę zaczniemy pracę z RAVE, krótka lekcja na temat kontrolowania wyświetlania RAVE, czyli preferencji. W Głównym Menu znajduje się opcja Edit, ostatnia pozycja dotyczy właśnie preferencji ustawień. Po jej włączeniu na ekranie wyświetlone zostanie okno z zakładkami, na których pogrupowane zostały różne ustawienia.

Jeśli nie chcesz być przybity mnogością właściwości przypisanych do zaawansowanego poziomu, spróbuj rozpocząć projektowanie raportów z najniższego. Zobaczysz, szybko zorientujesz się, że przydałoby się coś jeszcze i ... przejdziesz na wyższy stopień wtajemniczenia, by móc korzystać z większej ilości właściwości.

Opcje – Opcje

Auto-remove Component Toolbars – opcja służąca do chowania paska z komponentami (toolbar-a). W praktyce wygląda to tak, że po użyciu, (czyli kliknięciu odpowiedniej ikonki i przeniesieniu na układ strony, czyli Page) danego komponentu, cały pasek narzędziowy, na którym on się znajdował zniknie. Jeśli ponownie chcemy go otworzyć, wtedy należy powtórnie kliknąć jego ikonkę na głównym toolbar. Takie chowanie (sprzątanie) pasków po użyciu może być przydatne, jeśli tworzymy niewielki raporcik. Jednak na dłuższą metę lepiej pracuje się, gdy paski same nie znikają.

Always Show Band Headers – wybranie tej opcji spowoduje, że na naszej stronie (Page), wyświetlony zostanie Band (linijka z nazwą Regionu oraz numerem kolejnym grupy danych). Pamiętajmy, że Band może być “położony” tylko na wybranym wcześniej Regionie, który służy jako miejsce drukowania tabel z generowanymi danymi z konkretnych baz danych.

Save Environment Only Changes When Exiting – Opcja służąca do automatycznego zapisu ostatnich ustawień środowiska, wszystkich pasków (toolbar-ów) przed opuszczeniem RAVE. Przy ponownym uruchomieniu tego programu wygląd ekranu i wszystkie ustawienia będą dokładnie takie jak przed wcześniejszym zamknięciem generatora raportów.

Display Rulers – wyświetlaj skalę do strony (Page). Przypomnienie: Jednostka miary ustalana jest w opcji Edit – Preference – Defaults.

Waste Area – Pusty obszar (na stronie)

Display Waste Area – wyświetl pusty obszar. Po wybraniu na naszym “Page” pojawi się czerwona przerywana linia oddzielająca miejsce na stronie, które powinny być puste (marginesy). Mamy do wyboru dwa typy ustalania pustego miejsca:

Display Waste Area of default printer – pusty obszar ustawiany domyślnie dla drukarki,

Display Waste Area using constant values (in inches) – pusty obszar ustawiany na podstawie wartości podanych w calach w przedstawionych niżej oknach.

Left – lewy margines

Right – prawy margines

Top – górny margines

Bottom – dolny margines

W każdym polu możemy wpisać inną wartość ( w zależności od potrzeb np. zostawiając więcej miejsca z przeznaczeniem na przedziurkowanie i wpięcie do akt).

Designer - Projektant

Zoom Increment – Powiększalnik

O podany w polu procent będziemy mogli powiększać lub zmniejszać rozmiar strony na naszym ekranie. Zmieniać wygląd możemy używając ikon - lup znajdujących się na pasku – Zoom Toolbar.

Grid Settings – Ustawienia siatki

Można zmienić kolor linii siatki (Line Color) lub uaktywnić opcje takie jak:

Grid active – wybranie powoduje wyświetlanie linii siatki na ekranie.

RAVEprojektant

Draw Grid On Top – dotyczy Drawing Components, czyli komponentów rysujących kształty. Włączenie spowoduje, że na narysowanym przez nas obiekcie pojawią się linie siatki.

Snap To Grid – włączenie powoduje, że układanie oraz przeprowadzanie zmian rozmiarów komponentów na układzie strony (Page) odbywa się według linii siatki.

Decimal Point Shown – Wyświetlanie ilości miejsc dziesiętnych

Po wpisaniu wybranej przez siebie liczby (z przedziału od 1 do 15), we właściwościach (Property Panel) w polach wyświetlających liczby, będzie się pojawiała odpowiednia ilość cyfr po przecinku.


Alignment Options – Opcje rozmieszczeń komponentów na ekranie

RAVEikonaWYKRES

Tap Distance – podajemy w calach wartość, o jaką przesuwany będzie komponent na układzie strony. Po wywołaniu paska komponentów – Alignment Toolbar na ekranie pojawi się pasek narzędzi, zajmujących się rozmieszczaniem komponentów na ekranie. Gdy dodatkowo w opcjach tych zaznaczymy:

Show Tap Buttons – pojawi się pasek z narzędziami do ustawiania kolejności występowania komponentów w naszym schemacie projektu (Project Tree Pannel).

Show Order Button – pojawi się pasek z narzędziami poruszającymi komponentami na układzie strony (Page) o zadaną wcześniej (Tap Distance) ilość przedstawioną w calach.

Większość z tych ustawień może być kontrolowanych bez wchodzenia do opcji Preference. Wystarczy kliknąć ikonkę z głównego paska narzędziowego RAVEikonaStronaDesigner Toolbar, a wyświetli się pasek z odpowiednimi ikonami. Klikając wybraną ikonkę włączamy ją, klikając ponownie wyłączamy. Efekty widać na układzie strony.

RAVEtoolbarDesigner

  1. Activate Grid – włączenie/wyłączenie siatki na układzie strony (Page).
  2. Snap to Grid – włączenie/wyłączenie ustawianie komponentów równo z liniami siatki.
  3. Grid on Top – włączenie/wyłączenie siatki na narysowanych obiektach.
  4. Auto Remove Component Toolbars włączenie/wyłączenie chowania się paska po wybraniu komponentu.
  5. Always Show Band Headers – włączenie/wyłączenie chowania Band-ów wybranych Regionów.
  6. Show Rulers – włączenie/wyłączenie skali strony (Page).
  7. Show Waste Area – włączenie/wyłączenie linii ograniczającej układanie komponentów na układzie strony (Page).
  8. Edit Preference – wyświetl preferencje – okno parametrów.

Printing – Drukowanie

RAVEdrukowanie

W tym oknie możemy ustawić poprzedzające i docelowe opcje. Większość z nich kontroluje sposób produkowania Twojego raportu. Poprzedzające opcje są proste w użyciu i mogą być szybko zmienione, gdy zobaczymy efekty na wydruku raportu, wysłanym na ekran. Propozycja Monochromatycznego ustawienia zredukuje ilość użycia pamięci potrzebnej do wyświetlenia wygenerowanego raportu na ekranie. To jest bardzo pomocne, gdy system ma niewielki RAM (4-8 MB), a wybrane ustawienie wydruku ma włączoną wysoką rozdzielczość.

Packages – Pakiety

Opcja ta służy do gromadzenia dodawania nowych komponentów. Wszystkie niezbędne pakiety program sam instaluje. Użytkownik nie powinien nic zmieniać w tym oknie, a najlepiej w ogóle do niego nie wchodzić.

Shortcuts – skróty klawiaturowe

Możesz używać standardowych klawiaturowych skrótów opisanych poniżej. Ponad to RAVE pozwala na wprowadzenie Twoich własnych do wielu innych funkcji w tym programie.

RAVEskrotyKL

UWAGA

Okno dialogowe nie pozwoli Ci na wpisanie kombinacji znaków z klawiatury, które już zostały użyte.

Przydzielaj znaki najczęściej używanym przez Ciebie opcjom.

Dopisywanie nowych skrótów rozpoczynamy od kliknięcia wybranej funkcji, następnie decydujemy czy chcemy wykorzystać 1 klawisz (Define 1 Key), czy 2 klawisze (Define 2 Key).

Działanie skrótów (shortcuts).

¨ na stronie projektowej (Page Designer) lub w podglądzie drzewka (Tree View).

Kliknij wybrany wcześniej (ustawiony na stronie) komponent, a następnie kliknij jeszcze raz tym razem prawy przycisk myszki. Na ekranie wyświetli się menu opcji, które można wykorzystać przy pracy z tym komponentem.

Shift-Alt Click adds all components of the same type as the component clicked on to the selection list of the current page designer

Shift-Ctrl Click adds all children of clicked component to selection list

Shift Click on a component toggles the selection for that component

¨ tylko na stronie projektowej (Page Designer)

Kliknięcie w pustym miejscu naszej projektowej strony (Page Designer) pozwala na położenie wybranego wcześniej komponentu.

Ctrl – strzałka – przesuwa obiekt w kierunku wskazywanym przez używaną strzałkę

Ctrl C / Ctrl Ins – kopiowanie zaznaczonego obszaru

Ctrl Click centers the design window to location clicked

Ctrl F4 – kasuje bieżącą stronę globalną (global page)*

Ctrl V / Shift Ins – wkleja skopiowany wcześniej obszar do page designer

Ctrl X / Shift Del – wycina zaznaczony obszar

Delete – kasuje bieżący, wyselekcjonowany komponent

Escape (ESC) – zamiana aktywnego komponent na jego “rodzica”

F9 - wydruk bieżącego raportu*

F10 – wejście/wyjście do menu głównego

F11 – poruszanie się pomiędzy stronami projektowymi (pages designer), a oknem właściwości (property panel)*

Shift – strzałka – rozszerzanie i zmniejszanie bieżącego komponentu

Shift F3 – otwieranie/chowanie Project Tree panel*

Shift F4 – otwieranie/chowanie Property panel*

¨ tylko w podglądzie drzewka (Tree View)

Alt Drag DataView datafield to designer - creates text component

Alt Drag makes the destination component (container like section or region) the parent of all selected components

Ctrl Drag component to page designer creates a mirror of component

Ctrl Drag DataView datafield to designer - creates datatext component

Double Click On Global Page - loads selected page into page designer

Double Click On Report Node - actives selected report

· te skróty (shortcuts) mogą być modyfikowane can be modified with the keyboard shortcut assignment feature.

Zobacz także

TGSoft

RAVE

RAVE - wprowadzenie

RAVE - paski narzędziowe

RAVE - schemat projektu